รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525020700791นางสาวดิษยา คงวิริยะวงศ์
2535020700055นางสาวฉัตรสุดา ดุษฎีปริวรรต