รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545072000759นางสาวอาภาภัทร ประดิฐสุวรรณ์