รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575072001119นายรศิกันย์ หมื่นที