รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506058467นางสาวนุสรา โพธิ์นาค
2114850602136นางสาววิชชุดา อบมาลี
3516060500423นางสาวสโรชา กลีบโกมุท
4516060500522นายเอกพงศ์ จินดาสิงห์