รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1526060500380นางสาวกนกวรรณ แสนยะมูล
2526060501206นางสาวจิราภรณ์ สิงห์เพชร์