รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536060500215นายทยาวัตร สีพะนามน้อย
2515060501191นางสาวจุฬาพรรณ ยาธงไชย