รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525060502164นางสาวอรวรรณ อาชวพรวิทูร
2525060502347นางสาวธนัฎฐา วันสาสืบ