รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมีวิเคราะห์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1516020300062นางสาวฐิติญากรณ์ พรมภักดี