รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585020900304นางสาวเอกพิชญา ธนประเสริฐสุข
2575020900347นางสาวพรกนก ไพกรณ์