รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565021000916นายภาณุพันธ์ อยู่เย็น