รายชื่อผู้ที่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585060800232นางสาวพรพิมล อยู่ประเสริฐ
2585060800075นางสาวคณิจศลักษณ์ วัชรปาณ
3585060800570นางสาวสโรชา พิลาบุตร