รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา การจัดการงานก่อสร้าง
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525032200368นายกฤษดา วิจิตร
2525032200061นายจามีกร ก้องเกียรติศิลป์