รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10147505038413นายธนินทร์ ติยานนท์
2549505030409นางสาวสายไหม อุ่นเสียม
3549505030292นายชลธวัช ศรีชู
4549505030383นายเข็มชาติ มหาธนะกิติวงศ์
5549505030391นางสาวณัฐวรรณ ศรนารายณ์
6549505030433นางสาวกมลรัตน์ เกียรตินัย
7549505030458นางสาวณัฐิภา ประสพพรพิบูลย์
8549505030151นางสาวพรพิมล สุ่มมาตย์
9549505030177นางสาวพิมพ์ชนก สุขกลัด
10549505030185นางสาวพนิดา รอบกิจ
11549505030201นางสาวสมฤทัย ศรีรัตนวรกุล
12549505030235นางสาวภัทรวดี ชังชะนา
13549505030268นางสาวสาวิตรี มะดอมะ
14549505030276นางสาวธนนันท์ ธนาคมตระกูล
15549505030029นางสาวพรพิมล พุ่มดารา
16549505030045นางสาววลัยลักษณ์ สัทธินทรีย์
17549505030052นางสาวสุวันณี สิทธิมนต์อำนวย
18549505030078นางสาวลลิตา คงทอง
19549505030110นางสาวจิรวรรณ ชุติมาปัญญา
20549505030136นางสาวฐิติรัตน์ ณรงค์เวทย์
21549505030227นางสาวนฤมล เทียนบัญญัติ
22549505030284นางสาวปิยะนุช อัจฉริยบดี
23549505039210นายจตุรวิทย์ แซ่เหลี่ยง
24549505030664นางสาวจิดาภา พงษ์ศิริ
250148505038189นางสาวสิริวรรณ โพธิ์ทอง
26549505030649นางสาวชิดชนก เลิศฤทธิ์ชัย
27549505030656นางสาวรัตติญา โพธิ์ปัสสา
28549505030672นายประสิทธิ์ศิริ ศิริบรรณโสภา
29549505030698นางสาวประภาสิริ พรสวัสดิ์
30549505030680นางสาวอรอุพินทุ์ นิธิปภาวรินท์
31549505039202นางสาวพรทิพย์ ปวีณธนาภัทร์
32550505030332นางสาววิมล สว่างรุ่งเรืองกุล