รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1550505030456นางสาวจุฑารัตน์ บุณยฤทธิชัยกิจ
2550505030019นางสาวสุดารัตน์ ศรีสุรินทร์
3550505030076นางสาวชนกานต์ ถนอมสินทรัพย์
4550505030118นายอภิเชษฐ์ วงษ์คำ
5550505030233นางสาวสุกัญญา สมบัติวงษ์
6550505030357นายวรเศรษฐ์ ธนัตธีรโรจน์
7550505030365นางสาวภรณ์ทิพย์ ทิพยโสต
8550505030464นายธนัญชัย รุ่งสอาด
9550505030175นางสาวดุจเพชร ช่อจอหอ
10550505030258นางสาวพนิดา ดวงพร
11550505030035นางสาวรสา เตชะบรรเจิด
12550505030043นางสาวนิจวีร์ หทัยประเสริฐ
13550505030647นางสาวณภัทร ตรีรานุรัตน์
14550505030662นางสาวจิราพร กุมารสิทธิ์
15550505030407นางสาวน้ำทิพย์ ทองปลอน