รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529050300114นางสาวอรพรรณ คำกุณา
2529050300225นายธนกฤต อมรชีวานันท์
3529050300415นายปฐมพัฒน์ มานะวงศ์เจริญ
4529050300423นางสาวนริศรา ทับทิมทอง
5529050300431นายธีรชาติ ชัยประเสริฐ
6529050300480นายปัญญวัฒน์ อัครเธียรสิน
7529050300548นางสาววาสนา สุริยะชน
8551505030140นางสาวธัญญา ผังจิโน
9551505030702นางสาววัชราพร มีสวัสดิ์
10529050300290นางสาวศุทธินี ทองเอม
11529050300332นางสาวนภัสวรรณ ดวงจันทร์
12529050300241นายเอกบุรุษ บุญมาตา
13529050300106นายโสภณ สิทธิมนต์อำนวย