รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1539050300133นางสาวสุภิญญา ทองพรหม
2539050300083นางสาววรรณศิกา อ่วมหมี
3539050300232นางสาวบัณฑิตา แซ่ลิ้ม
4539050300240นางสาวพิมพ์ผกา ไพราม
5539050300257นางสาวสุนทรี ธนวัฒน์รุจี
6539050300315นายปฏิญ สมสุวรรณ
7539050300489นายอรรถพร สังข์วิศิษฐ์
8539050300505นางสาวธัญญาพร รัตน์วงศ์วิรุฬห์
9539050300281นางสาวดวงกมล ฉิมมณี