รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549050300363นายชิตวีร์ ศรีกนก
2549050300371นางสาวซาร่าห์ ผิวนิล
3549050300405นายภัลยุทธ อิศรางกูร ณ อยุธยา
4549050300447นางสาวกานต์พิชชา ลือชัยเลิศสกุล
5549050300108นางสาวปิยวรรณ ครองมิ่งมงคล
6549050300165นางสาวเจนจิรา แสนคาร
7549050300348นายบดินทร์ ชูวิทย์รัศมี
8549050300223นางสาวนลิน คุรุเสถียรสกุล
9549050300264นางสาวพรพรรณ พึ่งเอี่ยม
10549050300272นางสาวพลอยพรรณ พึ่งเอี่ยม
11549050300280นางสาวมณีทรัพย์ นาคจั่น
12549050300314นางสาวอนุสรา เนื้อแก้ว
13549050300629นางสาวชวมนต์ คชายุทธ
14549050300645นางสาวบุญสม ขจรสุขสันติ
15549050300595นางสาวจริยา โสภาพงษ์
16549050300660นายวรุตม์ อัตตสิริลักษณ์
17549050300520นางสาวปวีภา สัมภวะผล
18549050300306นายพิชญ์พิสิษฐ์ แปลงดี
19549050300751นายศักย์ศรณ์ ชีพสมทรง
20549050300785นายวงศธร เงินชูกลิ่น
21549050300553นางสาวเวียงจันทร์ คงมาก
22549050300652นายวรวัฒน์ ชินาภิรมย์
23549050300710นายณัฏฐาพงศ์ เทียนสว่างนภา
24549050300728นางสาวชุติมา ปินะโต
25549050300736นายภาณุเมศวร์ เอกวรานิธิรมย์
26549050300744นางสาวศุริญาพร เชี่ยวชาญ
27549050300769นางสาวภัฏชา คณิตรุ่งเรืองสิน
28549050300819นายปรัชญา แซ่เฮ้ง
29549050300827นายฐิตวัฒน์ ตันเจริญ