รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1579050300204นางสาวทัศนีย์ มาประดิษฐ
2579050300626นางสาวสกุลยา สุริวงศ์
3579050300477นางสาวภคพร ศรีจำเริญ
4579050300568นางสาวจิรนันท์ สุขแสง
5579050300485นางสาวณัฐวิตรา วงษ์สวัสดิ์
6579050300758นางสาวนภัสสร คนชาญ
7579050300386นางสาวศุภิสรา โลจน์รัศมีกุล
8579050300253นางสาวปพิชญา แสงสาหร่าย
9579050300139นางสาวชานิดา บัวประจันต์
10579050300444นางสาวอัจจิมา คุนผลิน
11579050300279นางสาวเพ็ญนภา รัตนสกุลเดช
12579050300113นางสาวจิตรานุช โสตถิกำแหง
13579050301210นายเชิดพงษ์ บุญวานิช
14579050300683นางสาวพินิดา เยาวลักษณ์
15579050300089นางสาวมณิฐญาณ์ ขาวขำ
16579050301004นางสาวพิมพ์พิศา เพลินธรรมกุล