รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1589050300724นางสาวAGITA ZAHRA INSANI
2579050301087นายWANG SHENGFU
3589050300302นายธนวัฒน์ รัตนกวีศรีศิริ
4589050300757นางสาวFINA AGUSTINA
5589050300138นายนราวิชญ์ ใยไหม
6589050300401นางสาวนันทรา ชุณวิรัตน์
7589050300245นางสาวเยาวเรศ ตรีเหลา
8589050300039นางสาวโชติกา งามฉวี
9589050300518นางสาวพรประภา สุสะสินธุ์
10589050300534นางสาวพิชชุดา ทองพันชั่ง
11589050300088นางสาวยลรดา เวสกามา
12579050300857นายณัฐฐพล รุ่งเพ็ชรวิภาวดี
13579050300246นางสาวเบญจมาภรณ์ ชัยนุสิน
14589050300781นายBIMA YATNA ANUGERAH RAMADHANI
15589050300740นางสาวRAFIKA YUNI SAFITRI
16589050300732นางสาวFITRA DWI WULANDARI
17589050300187นางสาวลัดดาวัลย์ ฟักทอง
18589050300211นางสาวภูริชญา อยู่เวียงไชย
19589050300609นางสาวมลฤดี อารีย์วัฒนพงษ์
20589050300625นางสาวสุปรียา โท้เป๋า
21569050300841นายรัฐวิชญ์ ชัยธัญวิวัฒน์
22589050300773นายAHMAD HENDRIK
23589050300799นายYIFAN CHEN
24589050300260นายเชาวลิต แสงนวล