รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150303211028นายจำรัส บุญแท้
250303211036นายสิทธิชัย อยรังสฤษฎ์กุล
350303211010นายเกียรติศักดิ์ ปานเจริญ
4513032110118นายชัชรินทร์ ยุทธ์ธนเวทย์
5513032110167นายประเสริฐ มาลาศรี
6513032110183นายมานุชา งอกชัยภูมิ
7513032110209นายวีรศักดิ์ สุริวงค์
8513032110233นายศิริวัฒน์ ชัยวานิช
9513032110274นายสังวาลย์ เชื้อมุข
10513032110175นายปรีชา ขุนจันทร์
11513032110217นายสุรภูมิ แสงพุ่ม
12513032110225นายศิริพงค์ นันทพันธ์
13513032110076นายสุทธาศักดิ์ โกศลกิระวงศ์
14513032110027นายปภพ พันธุโรทัย
15513032110068นายโสภณ รอดไสว
16513032110084นายอำนาจ จิตร์มงคลชัย
17513032110019นายนิรันดร์ อมรนิติธรรม
18513032110043นายสมโภชน์ นาคนุช
19513032110050นายสามารถ นาดี
20513032110241นายสมพร ผลวัน
21513032110258นายสมพร พูลเทกอง
22513032110282นายอนุสิทธิ์ ศิริกุล
23513032110100นายเจนรบ เดชธิสา
24513032110092นายภูธาร พลเขตต์
2550303211044นายสุริยัน วิทยไพศาล
26513032110159นายประทุม ศรีสบานงา
27513032110035นายวิชัย เที่ยงตรง
28513032110126นายธงชัย เผือกเทศ
29523032110174นายสมบูรณ์ สุทธิ
30523032110059นายปรีชา คำรัตน์
31523032110091นายราชภัฎ คูหา
32523032110141นายศุภชัย เกตติจักร
33523032110190นายสุชาติ วิทะเสน
34523032110042นายธงชัย หมู่หาญ
35523032110034นายทวีชัย สร้อยนาค