รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1523032110067นายไพวรรณ สมบูรณ์พร้อม
2523032110042นายธงชัย หมู่หาญ
3523032110034นายทวีชัย สร้อยนาค
4523032110018นายเกรียงไกร จีรังสถิตย์กุล
5523032110026นายจักรษิน กรรณลา
6523032110075นายภูตะวัน ยวนานนท์
7523032110109นายวรวิทย์ สีคำ
8523032110125นายศักดา อะวะภาค
9523032110133นายศักดา อะวะภาค
10523032110158นายสมนึก ภู่กรุต
11523032110166นายสมบูรณ์ สรรพประเสริฐ
12523032110208นายสุรชัย รอดแทน
13523032110216นายสุรศักดิ์ สังข์อนันต์
14523032110224นายหนึ่งเดียว มาพระลับ
15523032110232นายอรุณ อนงค์ชัย