รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505030319นางสาวบุษราภรณ์ เศรษฐกิจไพบูลย์
249505030400นางสาวพรนิภา ไชยปัญญา
349505030442นางสาวภัทรา แซ่โล้
449505030491นายยุทธพร ส่งแสง
549505030574นายวัชรพล ยิ้มย่อง
649505030608นายศิริพร ฟักแฟง
749505030699นายอภัย ทองนิล
849505030723นางสาวอัจฉรา ภุมรินทร์
949505036167นางสาวศิริพร แก้วไกรสร
1049505030012นางสาวกรรณิกา แซ่จึง
1149505030020นางสาวกรองกาญจน์ แก้วดี
1249505030061นางสาวจันวดี สิริธนันต์ชัย
1349505030103นายชมนาถ เจริญวัฒนธีรกุล
1449505030137นายชวลิต ศรีสุขใส
1549505030269นางสาวนรีรัตน์ เวียงทอง
1649505038411นางสาวมาลิสา บัวสุข
1749505038429นางสาวณัญญาวีร์ เจียมศรี
1849505038577นางสาวสาลินี วงศ์ศรีสวัสดิ์
1949505038601นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ตันตะราวงศา
2049505038387นางสาวเพ็ญพรรณ ขจรไพร
2149505034493นางสาวภุมริน ทับยัง
2249505034519นางสาวมะลิซ้อน กินโกฎ
2349505036225นางสาวสุรัสวดี ศรีอะภัย
2449505034154นางสาวเจนจิรา ภีระคำ
2549505034188นางสาวชุติกาญจน์ ยังกิเร
2649505034311นายธีระพงษ์ เตชวณิชย์พงศ์
2749505034329นายนราธิป คลองน้อย
2849505034378นางสาวนุชนาฏ อามาตร
2949605036315นางสาวสุกัลยา เชยชื่นจิตร
3049605034070นางสาวจีรนุช ธนูศิลป์
3149505030053นางสาวขวัญภรณ์ จันทน์หอม
3249505030079นางสาวจามรี ใจยินดี
3349505030095นางสาวเจนจิรา กลิ่นสิงห์
3449505030111นางสาวชมพูนุช เดชเดชะ
3549505034733นางสาวศินีนาท สายวิเศษ
3649505034758นายเศรษฐธรรม ร่วมสนิท
3749505034766นายสมชาย โชติวัฒนะพิบูลย์
3849505034782นางสาวสิริพร ผันเฉย
3949505034790นางสาวสิริลักษณ์ ศรีใส
4049505034816นางสาวสุธาสินี แซ่ฮึง
4149505034832นางสาวณัฐญา นิยมสัตย์
4249505034857นางสาวสุมิตรา น้อยเคน
4349505034907นางสาวหทัยทิพย์ ภาคสังข์
4449505034915นายอชิรวิทย์ ชูเรืองสุข
4549505034931นางสาวอรทัย เกิดเจริญ
4649505034949นางสาวอรวรรณ กล่อมจิตร์
4749505030152นางสาวชาลินี พวงบุบผา
4849505030178นายณรงค์ จันทะนันท์
4949505030186นายณัฐพล พลพืชน์
5049505030202นายตะวัน สันตินรนนท์
5149505030236นายธวัชชัย อยู่สุข
5249505030251นายธีระพงษ์ กังวานพจนีย์
5349505030640นางสาวสุภาพรรณ สุวิศิษฐ์พงศ์
5449505030657นางสาวสุภาวดี ลาบบุญเรือง
5549505030459นายภาณุพงษ์ แซ่เตีย
5649505030475นางสาวมุกดารัตน์ ใจเพียร
5749505030483นางสาวเมธปริยา แก่นเพชร
5849505030525นางสาวฤทัย บรรพชาติ
5949505030293นางสาวนันทนา เอียดแก้ว
6049505030327นางสาวเบญจมาศ พิชิตกสิกร
6149505030335นางสาวปทุมทิพย์ พุทธพฤกษ์
6249505030343นายประมวล เลิศวิกรัย
6349505030350นางสาวปรียกร สกุณา
6449505030681นางสาวอนุสรา มีจั่น
6549505030707นางสาวอวัสดา ฤาชัย
6649505030715นางสาวอังคณา นิตรา
6749505036084นางสาวนิภารัตน์ สิทธิเชนทร์
6849505036134นางสาวภาณุมาศ นิลรัตน์สุวรรณ
6949505036142นางสาวมาศวไล นิลโกมล
7049505036159นางสาวอภิปภา ธำรงธาวินวสุ
7149505036209นางสาวสุภาพร แสงพงษ์
7249505034535นางสาวมินตรา สาตราวาหะ
7349505034683นางสาววาธิณี สุขเกษม
7449505038015นางสาวกรณิการ์ ปิ่นแสง
7549505038023นางสาวกุลธิดา เทพณรงค์
7649505038049นางสาวจิติมา มั่นหมาย
7749505038072นางสาวจุฑารัตน์ ขาวล้วน
7849505038148นายณัฐวุฒิ นวลจันทร์
7949505038171นายธีรพงษ์ พฤกษชาติถาวร
8049505038205นางสาวนิภาพร ทวีพงษ์
8149505038239นางสาวบวรนวล ศรีณรงค์สถิตย์
8249505034444นางสาวพนิดา นิ่มน้อย
8349505034014นางสาวกนกวรรณ คำมั่น
8449505034345นายนันทชัย พิมพ์นวลศรี
8549505038296นางสาวพัชนก พวงพิลา
8649505038312นางสาวพัชรินทร์ แถมพรมศรี
8749505038338นางสาวพัชรี ท่าฉลาด
8849505038353นางสาวพิมลพรรณ ชาญยุทธกร
8949505038437นางสาวยุกานดา แก้วดาว
9049505034048นางสาวกิตติยา เซี่ยงฟู
9149505034063นายเกรียงไกร พูลสวัสดิ์
9249505034071นางสาวขนิษฐา สายสม
9349505038593นางสาวสุกานดา นาใจรีบ
9449505034170นายชาญชัย วงค์อุดดี
9549505034204นายเชาวฤทธิ์ นิจภักดี
9649505038064นางสาวจิราภรณ์ คำครู
9749505038080นายเจริญชัย เอมบำรุง
9849505038098นางสาวฌานอาภา อินทมาศน์
9949505038130นายณัฐวุฒิ ป้องชาลี
10049505038155นางสาวธมลวรรณ พันธวงค์
10149505038197นางสาวนฤมล ณ ระนอง
10249505038684นางสาวอมรรัตน์ แสนรักษ์
10349505038221นางสาวนุสรา เจริญสุข
10449505038247นางสาวบัว ร่วมสุขรัตน์
10549505038254นางสาวบูรณา เหลืองประภา
10649605036034นายคณธร ถิรชีวิน
10749605036083นางสาวณัฐกานต์ พยุหะ
10849505034568นายรัฐพล ปานโคตรคุณ
10949505034584นางสาวลัดดาวัลย์ สายวงค์
11049505034618นางสาววรรณวสา เปลี่ยนม่วง
11149505034634นางสาววรวรรณ์ กันแพงศรี
11249505034642นางสาววราภรณ์ มงคลอุดม
11349505034667นางสาววริฎฐา ปานเพ็ง
11449505034972นางสาวอันธิกา คงสกุล
11549505034998นายเอกภพ ชคัตตรัยกุล
11649505034113นางสาวจารุณี ภิรมย์เจียว
11749505034139นางสาวจุฑาภรณ์ หวลธรรม
11849505034147นางสาวจุฑามาศ โยธารักษ์
11949505038460นางสาวรุ่งนภา ช้างน้อย
12049505038486นางสาววลัยรัตน์ มงคลวัจน์
12149505038528นางสาวศศิธร มุนินทร
12249505038544นางสาวศุภสิริ ไทรทอง
12349505038551นางสาวสมพร สมัครบุตร
12449505038718นางสาวอริศา วันทยะกุล
12549505038726นางสาวอัญชลี คงทอง
12649505034279นายธงชัย แสงมุกดา
12749505034303นายธีรพงษ์ บุญสพ
12849505034402นางสาวปิยะณัฎฐ์ วงศ์ภักดี
12949505034436นายปุณณพงค์ เปรมปรีสุข
13049505034451นางสาวพนิดา ศรีเกิดสุข
13149505034485นางสาวเฟิร์น ลีนวิภาต
13249505034501นางสาวมลฤดี คมขำ
13349505034261นางสาวทิฆัมพร แก้วเมือง
13449505038346นางสาวพิมล ชัยรัตนะกมล
135094850503322นายภราดล เลหวนิช
136094850503064นางสาวกาญจนา แสนสุด
137114850503005นางสาวไพรินทร์ ทองนุ่ม
138114850503011นางสาวสุจิตรา พรกระโทก
13949505038783นางสาวอรสุดา อ่อนอินทร์
14049505038767นางสาววิภาพร รักพรมงคล
14150605147177นางสาวสรัญญา สุริยะวงค์
14250605147300นางสาวจิตรา พรหมพันธ์ใจ
143516051410012นายนพดล จิตต์ประเสริฐศรี
14450605140487นายทศพล สำเภากิจ
145516051400195นางสาวดุจเดือน สะดวก
146516051400211นางสาวฉัตรชบา ประกอบแก้ว
14750605140826นางสาวทัศวรรณ ไชโสเสาร์
148516051400286นางสาวจันทร์เพ็ญ นาดี
149516051400302นางสาวนัฐยา บัวนาค
150516051400310นางสาวอริษา บุญมาก
151516051400369นางสาวพรรษพร ศรีพระคุณ
152516051400658นางสาววรรณิศา ล้ำเลิศ
153516051400674นางสาววิลาวัลย์ สนเปี่ยม
15450605141303นายจักรกฤษณ์ สุขนภาสวัสดิ์
155516051400815นางสาวชนานันท์ ชัยธนาแสง
156516051410061นางสาวเพ็ญจันทร์ ศรีเหรา
157516051410137นางสาวสิริพร ดีเสมอ
158516051410152นางสาวอัญชลี จันทร์บัว
15949505035003นายชาญชัย เสรีธรรมานุวัฒน์
160516051400104นางสาวทัดธยา ธาระฤกษ์
16151605147217นายชัยวัฒน์ พันธ์นิมานันท์
16251605147027นางสาววันระพี บุบผามาลา
16351605147068นางสาววรรณวิไลย์ ต้นกันยา
16451605147084นางสาวกลชกร เลิศรัตนฤทธิ
165516051400153นางสาววาทินี มีชาติ
16651605147050นายอรรถพล พงศ์จิตประเสริฐ
16751605147175นางสาวดารา ธงไธสง
168516051400245นางสาวธนาภรณ์ สอนเสถียร
16951605147035นางสาววิยะดา พรหมมา
17051605147142นางสาวสุรีภรณ์ รุ่งเรือง
17151605147159นางสาวเจนจิรา แสงสีดา
172516051400146นางสาวสิริพร สินธุศิริ
173516051410244นางภคมน ช่อสัตยธรรม
17450605141097นางสาวณัฐณลา จำสัตย์
175516051400070นางสาวบุจรินทร์ สิ่วไธสง
176516051400260นางสาวนันทวรรณ พูลทรัพย์
177516051400542นางสาวโชติรส อยู่สอาด
178516051410186นางสาวจิดาภา เชษฐดิลก
179516051400435นางสาวแพรวพรรณ สอนแก้ว
180516051410269นางสาวกมลรัตน์ ใครอุบล
181516051400419นางสาวรุ้งกานต์ ไหลมา
182516051400468นางสาวรัตติกาล มัดตอฮา
183516051400328นางสาวสุวรรณา ชินวงศานนท์
184516051400583นางสาวสุนิดา นวลฉวี
185516051400229นางสาวขนิษฐา โพธิ์มณี
186516051400013นางสาวนุชจรี อ่ำสาริกา
187516051400161นางสาวอรอนงค์ เทียมศิริ
188516051400237นางสาวนิธิภรณ์ จิรากรจารุพัชร์
189516051410129นางสาวณัฐธีมา พานทอง
190516051400385นางสาวดารารัตน์ สิงห์วงษา
191516051400054นางสาวสุกัญญา โสภา
192516051400336นางสาวชมัยพร ยาคำ
193516051400138นางสาวกิตติมา ก้องกิตติสาร
194516051400765นางสาวเปรมกมล ทองบางหรง
195516051400039นางสาวณัฏฐริกา แบ่งบุญ
196516051400534นายกิติศักดิ์ อนุโลม
197516051410111นางสาวมนัสนัน ภัทราธนกร
198516051400351นางสาววราภรณ์ หอมเนตร
199516051400690นางสาววิวรรยา แย้มวิมล
200516051410145นางสาวทิพย์วรรณ อภัยนิจ
201516051400047นางสาวณัฐธรียา ขวัญงาม
202516051410202นางสาวจุฑาฐินี ภูศีรโสม
203516051410020นางสาวปิยรัตน์ ประกายเพ็ชรกุล
204516051400443นางสาวสิรินทรา เพชรทิง
205516051400021นางสาวนันทนา ใสกมล
206516051400641นางสาวสุดารัตน์ ภูทอง
207516051410236นางสาวกิตติธรา เติมลิขิตกุล
208516051400112นางสาวดวงใจ กลมไธสง
209516051400062นางสาวนิภาพร อุ่นเรือน
210516051400377นางสาวจิราภา พึ่งฉ่ำ
211516051410210นางสาวรุ้งเพชร เสงี่ยมงาม
212516051400617นางสาวพรอุมา โคกอัมพันธ์
213516051400476นางสาวศิรินภา คำหอมรื่น
214516051400088นางสาวสิริลักษณ์ ภู่อารีย์
215516051400708นางสาวสุวิมล ชมภูโภชน์
216516051400252นายธวัชชัย แสนเสนาะ
217516051410251นายเดชอุดม รักประกอบกิจ
218094850503317นายศรายุทธ แซ่ตั้น
219516051400484นางสาวปริญดา บุตรดารวม
220516051400559นางสาวอรพิมล ศรีบริบูรณ์
221516051400427นางสาวพิศนันท์ สุพร
222516051400203นางสาวมลฤทัย กลิ่นสุคนธ์
223516051400450นางสาวรัชนี ภู่ด้วง
224516051400757นางสาวจิราภรณ์ พิมเสน
22550605147367นางสาวพิชญ์วรา อินทรประสิทธิ์
226516051410053นางสาวพรรณิสา ทาทอง
22751605147126นางสาวนิษากร เกินกลาง
22851605147167นางอภิญญา ศรีสุวรรณ์
22951605147092นางสาวจุฬาณี ทาเที่ยง
230516051400682นางสาววันวิสา ศรีตองอ่อน