รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150505140926นางสาวสุภาวดี สิงห์มัจฉา
250505140934นางสาวดวงหทัย นาอาจ
3523050310029นางสาวสุจินดา สุขงาม
449505034527นางสาวมิ่งขวัญ จันทรวงศ์ศรี
549505036241นางสาวอาทิตยา คงฤทธิ์
649505034956นายอลงกรณ์ เจริญยิ่ง
749505034022นางสาวกิ่งแก้ว อาดำ
849505038122นางสาวฐิติวรรณ กลิ่นโลกัย
950505140611นายพงศธร เพ็ชรมโนรา
1050505140652นางสาวเมฑิณี เสตะจิต
1150505140769นายสาธิต หาญประดิษฐ์
1250505140819นางสาวอรพรรณ บัวศิริ
1350505140579นางสาวปรัศนี ช่วงโภคา
1450505140660นายรวีวุฒิ ชัยพรตระกูลกิจ
1550505140108นายณัฐพงศ์ พุฒพันธ์
1650505140132นางสาวธัญลักษณ์ แซ่ลิ้ม
1750505140165นางสาวปรวีร์ วุทธิกูล
1850505140173นางสาวปรียานุช สุดใจ
1950505140207นางสาวพรประภา บุญโชติ
2050505140223นางสาวพาฝัน เลาหวิชิตศักดิ์
2150505140264นางสาวรัชฎา วิยาสิงห์
2250505140280นางสาววรรณภา ประกอบผล
2350505140306นางสาววรัญญา บุญรัตนวิจิตร์
2450505140330นางสาวศิริขวัญ คล้ายสุวรรณ
2550505140363นางสาวสาวิตรี ศิริรานนท์
2650505140405นางสาวอังสุพร อินา
2750505140421นางสาวขวัญฤทัย พวงสุนทร
2850505140512นางสาวนลินธร เทพสถิตย์ภรณ์
2950505140694นายวัลลภ เชี่ยววิทย์
3050505140777นางสาวสุทัศนีย์ จิตรัตนกุล
3150505150784นางสาวสุดารัตน์ เจียรัตน์
3250505150735นางสาวเรวดี เชื้อโห้
3350505150057นายชานนท์ ภวทวีเกษมสุข
3450505150479นางสาวจารุนันท์ แสวงสุข
3550505150438นางสาวอุมาพร สงวนพงศ์
3650505150172นางสาวมยุรี นนจันทร์
3750505150271นางสาวสิริมนัส มรรคเจริญ
3850505150412นายอาทินันทน์ ลุน
3950505150446นางสาวกนกพร เวทศักดิ์
4050505150487นางสาวจุฬารัตน์ ธรรมมากาศ
4150505150016นางสาวกรรณิการ์ ขันธ์เดช
4250505140587นางสาวปรียาพร มากแสน
4350505140041นางสาวเกศิณี เทพทองลา
4450505140298นายวรรณวัฒน์ ลลิตพรสิน
4550505140231นายพีระ กลิ่นเมือง
4650505140256นางสาวภัสสร อุเทน
4750505140272นางสาวลักขณา สะใบบาง
4850505140413นางสาวอัจฉรา ยังพลอยเจริญ
4950505140454นางสาวจุฑาภรณ์ แย้มชื่น
5050605147243นายพิสิทธิ์ โรจน์แสงรัตน์
5150505140488นางสาวทัศนีย์ ทรัพย์พล
5250505140520นางสาวนิตยา พาแพงศรี
5350505140124นางสาวเตือนจิตต์ จะเกงรัตน์
5450505150750นางสาววรัญญา แดนดงยิ่ง
5550505140025นางสาวเกตุนรินทร์ ทวีสุข
5650505140066นางสาวจินดารัตน์ สุทธิวาจา
5750505140140นางสาวนิศารัตน์ ทั่วด้าว
5850505140082นางสาวชีวานันท์ ศรแก้ว
5950605147334นางสาวคนึงนิตย์ ณ น่าน
6050305031010นางสาวขวัญยืน ศรีโพธิ์
6150305031028นางสาวธัญญ์รวี ธนันต์ชัยพณิช
6250305031044นางสาววาริน ชาวนา
6350505140348นายศุภชัย ยงกสิกรรม
6450505150594นางสาวปราถนา เมนะชัย
6550505140538นางสาวนิภาพร สืบศรี
6650505140595นางสาวปัทมาภรณ์ คชมะเริง
6750505140645นางสาวเมชยา เพชรหาญ
6850505150552นางสาวนิภาวรรณ กิจบรรหาร
6950505140801นายอมรเทพ บุญต้อ
7050505150420นางสาวอุทุมพร ปิ่นนพภัณฑ์
7150505150495นางสาวญาสุภางค์ ดิษฐลำภู
7250505150503นางสาวณิชนันทน์ ต่อศรีเจริญ
7350505150529นายธนวัฒน์ โมฮำมัสอีสมาอีล
7450505150537นางสาวธิดาพร พงษ์มณี
7550505140058นางสาวจรรยา อู่ตะเภา
7650505140074นายชัชวาล รติวณิชย์
7750505140090นางสาวณัฐณิชา มงคลอุดมโชค
7850505140116นายณัฐวิชช์ ชยวัฒน์ศรีกุล
7950505140157นางสาวบังอร ใจบุญ
8050505150727นางสาวรุ่งฟ้า ใช้ลิ้ม
8150505150131นายประพัฒน์ ขวัญกลาง
8250505150164นายมนัสเทพ อินทร์ขุน
8350505150180นายมรกต มีแสง
8450505150214นางสาววรารัตน์ สุขสมบุญ
8550505150222นางสาวศิริยา ตรึกตรอง
8650505150248นางสาวศุภลักษณ์ บรรลือศักดิ์
8750505150289นางสาวสิริมา สุวรรณพรรณ
8850505150024นางสาวกิติยา เบญจมาธิกุล
89516051400179นางสาวชนัญลักษณ์ ยิ่งเชี่ยว
9050305031069นางสาวสายฝน เกษรล้ำ
9150305031077นางสาวอารีย์ เอี่ยมท่าไม้
9250305031036นางสาวดารณี ลีอร่าม
9350305031051นายศิริวงศ์ กาญจนพิสุทธิ์พร
9450505140744นางสาวศศิธร ปรีชาจารย์
95515051400486นายธนัช สัตตวัชราเวช
96513050310210นางสาวนันทิดา เหมวิจิตร
97513050310244นางสาวปัญญารัตน์ สุขสบาย
98513050310228นางสาวน้ำอ้อย จันทร
99513050310269นางสาววรรณนภา คำเนียม
100513050310293นางสาวสุกัญญา พงษ์อร่าม
101513050310277นางสาววิวรรณ จันทนลาช
102513050310095นางสาวภรภัค ชนาพัฒน์ธนกร
10350505140702นางสาววิภารัตน์ พุ่มพวง
104513050310061นางสาวนาตยา ตังสุรัตน์
105513050310012นางสาวกนิษฐา อินทร์โพธิ์
10650505150198นางสาวมุกรินทร์ พึ่งพงษ์
107513050310038นางสาวจิตติมา ศุภมัง
108513050310053นางสาวจิวภา โลจรัส
109513050310087นางสาวพัชรินทร์ แพงศรี
110513050310103นางสาวมณฑา สุขศรี
111513050310129นางสาวกิตติ์ชญาห์ ประเสริฐวงศ์
112513050310160นางสาวสุกัญญา สลักลาย
113513050310145นางสาววิไลวรรณ ธรรมกูล
114513050310111นางสาวรสริน ปิ่นสิงห์โต
115513050310137นายวรายุทธ ชูกลิ่น
116513050310152นายสมภพ รามวงศ์
117513050310178นางสาวอุมาพร รอดทัศนา
118526051400012นางสาววัจนา เปรมผล
119526051400038นางสาวจุฑามาศ ยอดเมฆ
120526051400053นางสาวพิไลวรรณ ฉัตรจอหอ
121526051400087นางสาววัชรินทร์ วงษ์สวัสดิ์
122513050310327นายอาทร บริบูรณ์
123513050310202นางสาวชานิภา สามสวัสดิ์
124526051410011นางสาวประภาพรรณ ปานเนียม
125526051410094นายภูวดล ธนาเลขะพัฒน์
126526051410169นางสาวสุนทรี กล่อมน้อย
12750505150644นางสาวพนอจิตต์ ช้างทอง
128526051400186นางสาววนิดา สมใจ
129526051400343นางสาวขนิษฐา นุชเทียน
130526051400699นางสาวสุพัตรา รัตนพันธ์
131526051400707นางสาวรัตติยากร ฮวดชัย
132526051400715นางสาวปาริฉัตร หาญรบ
133526051400863นางสาวยุภาวดี พจนารถ
13450505140215นางสาวพัชรี ชาญชัยพิชิต
135516051400591นางสาวศศิมาภรณ์ ประมูลชาติ
136516051410194นางบุณฑริกา สุวรรณลพ
137526051401028นางสาวธนวรรณ วิชัยรัมย์
138526051401135นายปริญญา ทิพอุทัย
139526051401168นางสาวรุจิพัฒน์ สอาดเอี่ยม
140526051401176นางสาวเรวดี อิ่นคำ
141526051401200นางสาววิไล สัมฤทธิ์รัมย์
142526051401259นางสาวสิรินทรา สดีวงษ์
143526051401291นางสาวหนึ่งฤทัย พวงจันทร์
14450505140397นายอมรเทพ เบี้ยวน้อย
145526051400814นางสาวนภาพร เงาสุมาตย์
14650505140868นางสาววทัญญุตา โต๊ะยอเด
147526051400210นางสาวจันทร์นภา เจริญยิ่ง
14850505140181นางสาวปวีณา สง่าเมือง
149526051400376นางสาวปรียานุช รักกำเหนิด
150526051410144นางสาววงษ์ฤดี ศรีขจร
151526051400111นางสาวอรวีณ์ ผลคิด
152526051400780นางสาวอัญชลี ศรีทิพย์
15350505150628นางสาวปรียานุช วงศ์พัฒนกูล
154526051400251นางสาวเบญจวรรณ อ่ำอิ่ม
155526051400574นางสาวเกวลี หวังเอก
156526051400541นางสาวสุทธิวรรณ พึ่งพา
157526051400772นางสาวศิริรัตน์ ช่างชนะ
158526051400723นางสาวจิฬาภรณ์ ศรีสุพรรณ
159526051400731นางสาวจิราพรรณ ดัชถุยาวัด
160526051401150นางสาวเยาวลักษณ์ บุญเรือง
161526051400582นางสาวสุกัญญา รุ่งสว่าง
16252605147272นางสาวจันทิมา ทองดี
16352605147025นางวราภรณ์ เจริญสุขสวัสดิ์
16452605147041นางสาวลัดดา พึ่งสาคร
16552605147108นางสาวณัฐฐา เพิ่มพูล
16652605147124นางสาวพัชรินทร์ คุณชัยเกษม
16752605147173นางสาวพัทรนันท์ พรมเวียง
16852605147207นางสาวประภัสสร ใจอารีย์
169526051401051นายเดชา หล้าวิไลย์
170526051400624นางสาวนริศรา จันทร์เงิน
17152605147132นางสาววิกานดา ภูผา
17252605147140นางสาวสิรภัค ประดิษฐ์ทรัพย์
17352605147165นางสาวภัณฑิรา ภิบาลวงษ์
17452605147199นางสาวสุปราณี มูลสาร
17552605147223นางสาวอรชา มูลสาร
176526051400681นางสาวกิ่งกาญจน์ สุวรรณบุปผา
17751605147225นางสาวศิริพร วิสุทธิสารกุล
17851605147233นางสาวจุฑารัตน์ ศรีตำแย
17951605147266นางสาวสาวิตรี ราตรีสุข
180526051401044นางสาวจิราพัชร บัวชัย
181526051401234นายสถาพร ไกรนรา
182526051410102นางสาวนาตยา พุทธคุณ
183526051401036นางสาวจินตนา โบวิเชียร
184526051401309นางสาวอนงค์พร รอดสอาด
185526051400145นางสาวพัสตราภรณ์ พูลการุณ
186526051401218นางสาวศรีนคร บุตรคำ
187526051410060นางสาวอุบลวรรณ เก่งทางดี
188526051400293นางสาวภาวิณี มุมิ
18952605147116นางธัญญลักษณ์ หอมฉุน
190526051400319นางสาวลีน่า รื่นภาคธรรม
191526051400533นางสาวกนกวรรณ โภครักษ์
192526051400673นางสาวพฤษทิวา สุโกรัตน์
193526051400152นางสาวปริศนา ต่างโอฐ
194526051401085นางสาวนันทิยา ศรีนอก
195526051400749นางสาวพรพรรณ พานจำนงค์
196526051400640นางสาวนงคราญ เลี่ยมจัน
197526051400327นางสาวนรา นิสวงษ์
198526051410086นางสาวสมหมาย จันทร์ทรัพย์
199526051400277นางสาวนิภาภรณ์ ชัยภูมิ
200526051400657นางสาวเนตรนภา อุ่นศิริ
201526051400517นางสาวนันทิยา เกลี้ยงกลิ่น
202526051401226นางสาวศรีวิไลย วิชัยรัมย์
203526051400194นางสาวชุติมา กุวะลัย
204526051401143นางสาวมาริษา คันทัก
205526051400335นางสาวอังคณา คำแหง
206526051400608นายนพพล แสงแก้วสุข
207526051410136นายเอกภาพ มุงเมือง
208526051401184นางสาวลำดวน สัตพันธ์
209526051400061นางสาวชลิตตา พึ่งโพสพ
210526051400202นางสาวอนุลักษณ์ ขาวงาม
211526051401192นางสาววัชรีย์ ฟุ้งสุข
212526051401275นายสุพัฒน์ เกิดกล้า
213526051400301นางสาววรรษวรรณ อับดุลเล๊าะ
214526051401010นางสาวกาญจนา พวงเพชร
215526051400525นางสาวสิริรักษ์ สาปลั่ง
216526051400566นางสาวชุตินันท์ ยมจินดา
217526051400244นางสาวสุภาพร รอดบุญมา
218526051400848นางสาวทิพวรรณ ปัญญาประดิษฐ์
219526051400764นางสาววรสรณ์ จันทร์ทองขาว
220526051401119นางสาวสายพินท์ แสงกาบคำ
221526051400079นางสาวหิรัญญิการ์ หวังสมนึก
222526051400665นางสาวอารีรัตน์ จำเนียร
223526051400806นางสาววัลลี โพธิ์คันทา
224526051400178นางสาวชณากานต์ ณรงค์ชัย
225526051400236นายรุ่งโรจน์ เต่าจันทร์
22652605147033นางสาวภัทรลักษณ์ วังวล
22752605147298นางสาวพัชรีย์ บุญกอ
228526051401242นางสมสนิต สนไธสง
229526051410078นางสาวภัทราวดี นาคอินทร์
230526051400830นางสาวจริยา สีดี
23149505038163นายธีรชัย มงคลวัจน์
23250505140728นางสาววิมลวรรณ หมั่นมาก
233526051400285นางสาวฉัตรลดา จำปาดง
23452605147231นางสาววัชรีภรณ์ ประเสริฐศรี
23551605147258นางสาวสุภาพร ชูเชื้อ
236513050310020นางสาวกัญญารัตน์ บุตรงาม
237526051401093นายบุญธรรม โลบุญ
23850505140199นางสาวปวีณาภรณ์ อนุรัตน์พานิช
23950505140637นางสาวภรณ์ทิพย์ สำเภาทิพย์
24050505140249นางสาวไพรินทร์ พงษาอนุทิน
24150505150560นางสาวนิศารัตน์ ขวัญแก้ว
24250505140603นางสาวปาริฉัตร ทาระลาภ
243523050310193นางสาวภาศินารถ แช่มสาคร
244516051410160นางสาวปาริชาติ ภูมา