รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1523050310110นายทวีศักดิ์ เขมัษเฐียร
2523050310128นางสาวธัญลักษณ์ คำเพราะ
3536051400888นายเอกพันธ์ ทวีพูล
4536051410580นางสาวสุภาภรณ์ บุญมี
5536051417155นายธนัท แซ่เตียว
6536051400011นางสาวจีราพร วงศ์รัตนกุล
7536051400037นางสาวณัฏฐิกา คงยศ
8536051400045นายณัฐพล แซ่ลี้
9536051400052นางสาวดรุณี เขางาม
10536051400060นางสาวทิพย์สุดา พึ่งสวัสดิ์
11536051400078นางสาวธัญญาภรณ์ อัยราคม
12536051400086นางสาวธิดารัตน์ คงอุบล
13536051400094นางสาวน้ำค้าง อ้อนสูงเนิน
14536051400136นายเกียรติศักดิ์ กิตติบุญเกศ
15536051400144นางสาวขนิษฐา สาเเดง
16536051400193นางสาวจุฬาลักษ์ ปลื้มหอม
17536051400201นางสาวชลธิชา ศรีสัมฤทธิ์
18536051400243นางสาวณัฐชรีญา พฤกษชาติ
19536051400250นายทวีวุฒิ ถาพันธ์
20536051400268นายทศพร นิลฟุ้งขจร
21536051400292นางสาวนภัสภรณ์ บุญเกลือ
22536051400318นางสาวนันทิชา มูลกิจ
23536051400326นางสาวเนตรชนก ทนหมัด
24536051400334นางสาวเบญจมาภรณ์ นวลละออง
25536051400359นางสาวประกายดาว คล้อยนาค
26536051400375นางสาวเปียทิพย์ จิตรธรรม
27536051410226นางสาวสุนีย์ นาคทัต
28536051410663นางสาวรุ่งนภา แก้วอยู่
29536051410689นางสาวกุลนิษธ์ ท่าแดง
30536051417049นางสาวนิตติยา ธาตุวิสัย
31536051417114นางสาววิภาวดี โตประดิษฐ์
32536051417122นายพุฒิพงศ์ อินเมืองแก้ว
33536051400524นางสาวประกายแก้ว ดวงวิญญาณ
34536051400532นางสาวพรนิภา อุ่นชู
35536051400540นางสาวภัชราพร หาญประชุม
36536051400557นางสาวภิญญดา บุญเลิศ
37536051400565นางสาวมาลีวัลย์ เที่ยงยุติ
38536051400599นางสาวแสงเดือน กาละพันธ์
39536051400698นางสาววิชชุดา สีชมภู
40536051400649นางสาวภัทราพร ใจดี
41536051400656นางสาวรุ่งทิวา พานทอง
42536051400714นางสาววิลินทร มะลิทอง
43536051400722นางสาวศรัญญา เอี่ยมเจริญ
44536051400730นางสาวศศิธร ไทยสาทตรา
45536051400748นางสาวศศิวิมล ฤทธิ์เทพ
46536051400755นางสาวสรัลพร โสภณพรพิทักษ์
47536051400763นายสัญชัย เล็กเพ็ชร
48536051400771นางสาวสาวดี เเรกขึ้น
49536051400789นางสาวสุดปรารถนา แก้วบัว
50536051400805นางสาวสุภารัตน์ ยอดลี
51536051400821นางสาวสุวิมล ขันคำ
52536051400847นายอภิวัฒน์ ดำรงมั่นวิวัฒน์
53536051400854นางสาวอัญชลี อินทร์มณี
54536051400870นางสาวอาภาภรณ์ ธำรงพิทยาธร
55515051400254นางสาวศศิธร เกิดสินธุ์
56515051401708นางสาวเพ็ญแข แสนดี
57515051401716นางสาวจิราภรณ์ แสงสุวรรณ
5850505140900นางสาววรรณิสา คุ้มทอง
59536051400391นางสาวพัชรี จันกรี
60525051400949นายดิเรก เจริญ
61515051400601นางสาวลลิตา เครืองเนียม
62525051400543นางสาวอักษราภัค อนูปกิจ
63525051400063นางสาวธนภรณ์ เสาร์โสภณ
64525051400154นางสาวอรวิชญ์ กิตติเรืองวิทยา
65525051400220นางสาวญัสมีน เอี่ยมใจรักษ์
66525051400584นางสาวชลดา ปาวะรีย์
67525051400691นางสาวอรพรรณ ผลถาวรสุข
68525051400733นางสาวเรขา เรืองลักษณ์
69525051500136นายอิสระ ขุนเดช
70525051500144นางสาวเพ็ญประภา จำนงค์ธรรม
71525051500573นางสาวอิงควรรณ อาวรณ์
72515051400569นายพีระพงษ์ ดงใหญ่
73515051400536นางสาวจริยา แชะกระโทก
74525051500532นางสาวภัทราพร ภูมิประหมัน
75525051400659นางสาวอัจฉราภรณ์ วรรณดี
76515051401674นายปฏิพัทธ์ ลอยใหม่
77515051401690นายจุมพล พิทักษ์พรเกษม
78525051400568นายไชยวัฒน์ แสวงเวช
79525051500151นางสาวพรนภัส กำพลวรรณ
80525051400774นางสาวอัญชลี จริงแล้ว
81525051400873นางสาวศศิธร บัวมี
82525051400907นางสาวอภิญญา ล้วนสุวรรณ
83525051500714นางสาวผจงพร ก้อนคำ
84525051400345นางสาวอรดี แดงสระน้อย
85525051400196นายเกียรติศักดิ์ มณฑาทอง
86525051400741นายทัฐชวิน พวงภู่
87525051400352นางสาวภาวิตา พิมนิสัย
88525051500615นางสาวยุพดี วรรณสิงห์
89525051400162นางสาวพรรณทิพา เรืองสูงเนิน
90525051400170นางสาวสุนิษา สิงห์จำนงค์
91525051400089นางสาวณัฐวรา พันธ์โพธิ์
92525051400360นางสาวสุภาพร สายสุด
93525051400253นายพรเทพ ยมะคุปต์
94525051400428นางสาวกัญญาฎา กันตถาวร
95525051400683นางสาวปิยพร ทองลือ
96525051400766นายกิรชัย เล็งอุดมลาภ
97525051500789นางสาวกัณต์วิรินทร์ รติพงษ์การุณ
98525051500201นางสาวเสาวิณี จีนสมุทร
99525051500748นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสะอาด
100525051400642นางสาวปณาลี ไกรสุริยวงศ์
101525051400303นางสาวชนิกรรดา สาครรักษา
102525051500185นายธนัช ศรีเทพ
103525051500011นางสาวแพรวพิไล ชูราช
104525051400790นายณัฐรัตน์ โรนุสิต
105525051500607นางสาวสุพัตรา คาแพง
106525051400386นางสาวอรวี วงกลม
107525051400899นางสาวอัญญาพร เจาฑานนท์
108525051400832นางสาวกนกนาฏ เอี่ยมนาวา
109525051500730นางสาวระวีวรรณ การทวี
110525051500763นางสาวศรัญญา พานิช
111525051500722นางสาวอรอนงค์ จันละคร
112525051500193นางสาวจงรัก ช่อศรีคำ
113525051500664นางสาวยุวธิดา แสงคำ
114525051500797นายสรวิชญ์ คำนาค
115525051500672นางสาววราภรณ์ เปลี่ยนผึ้ง
116525051400279นางสาวสุนิสา ตรีสุวรรณ์
117525051500698นางสาวพิรุณทิพย์ ศรีประเสริฐ
118525051500516นางสาวสุดารัตน์ เตียเปิ้น
119525051400576นางสาววัชราภรณ์ จากผา
120525051400147นางสาวญาดา ใจห้าว
121525051400600นางสาวอโนมา เผือกน้อย
122525051500623นางสาวปิยธิดา ทับทิมดง
123525051400014นางสาวจิตรทิตา นุ่นสังข์
124525051400261นายธงไชย ตังตระกูล
125525051500250นางสาวปิยะนุช เอียยะบุตร
126525051500110นายไพศาล แย้มกลีบ
127525051400295นางสาวพรินพิภัทรา กัลยาณมิตร
128525051400840นางสาวชรินรัตน์ ทองประสิทธิ์
129525051400113นางสาวปราชญา ใจใส่
130525051400402นางสาวอาริศรา ทับทิมไทย
131525051500078นายอาทร หนูมา
132536051410283ว่าที่ร้อยยลดา สำลีใย
133525051400139นางสาววิภา สารีวงษ์
134525051500086นางสาวอภิญญา มาหา
135536051410168นางสาวนุชติญา เกตุเที่ยง
136536051410077นางสาวกุณฑลี จันทนา
137536051410259นางสาวอันธิกา กอบวัฒนกุล
138525051400956นายศิวากร เกียรติชื่น
139536051400383นายพงศกรณ์ สินสวัสดิ์
140536051410218นายสุทิน ชัยแสง
141525051400964นางสาวสุนิสา ทองแย้ม
142536051410267นางสาวธรรมาภรณ์ เท่าสิงห์
143536051410176นายประสพพร ทวีเปล่ง
144536051410101นางสาวดลนภา คลังวิเชียร
145536051410150นางสาวนิภาวรรณ ไวจำปา
146536051410192นางสาวพัณณ์นิรา ไพศาลพนิตกุล
147536051410234นางสาวสุพิณญา สุทธิรุ่งอนันต์
148536051400904นางสาวสุธีธิดา สวนสะอาด
149536051410747นางสาวธณัชชา จันทร์สุคนธ์
150536051417023นางสาววัชราภรณ์ ภัทรอจลานันท์
151546051410209นางสาวกัญณีญา เกตุเลขา
152546051410282นางสาวลัดดาวัลย์ คงมาก
153525051400329นางสาวเพชรินทร์ หอมชื่น
15451605147118นางสาวสุรัตตา ล้อมวงษ์
155525051500177นายนฤชา สวนสระแก้ว
156525051400022นางสาวปิยาภรณ์ ม่วงทอง
157536051417163นายณัฐวุฒิ เทวา
158525051400980นางสาววรากร รัตนบัติ
159536051417189นางสาวกนกวรรณ กันหนู
160535051500234นายจตุพล แสนภูวา
161536051417171นางสาวจิตพิสุทธิ์ ทองอินทร์
162536051400912นางสาวโสรยา พูลทรัพย์