รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525051400592นายพิชญ์วัฒน์ เจนจบ
2525051400816นางสาวโสรยา เครือวงษา
3525051401004นางสาวพิมพ์ชนก เหลืองงาม
4525051401012นางสาวรติรส สอนสุชล
5515051400551นายเกริก พลสามารถ
6546051410019นางสาวกชพร พร้อมพรผาติกุล
7546051410035นางสาวจุฑามาศ บุตรดี
8546051410084นางสาวเปมิกา สมพฤกษ์
9546051410092นางสาวพรทิพย์ แย้มกระจ่าง
10546051410100นางสาวมณฑินี สวัสดิเกียรติกุล
11546051410142นายสมศักดิ์ ชาขันตี
12546051410183นางสาวอรวรรณ ปานมี
13546051410233นางสาวณัฐกานต์ สุดใจดี
14546051410308นายวัชรพล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
15546051410936นางสาวมุกดา สู่ขวัญ
16546051400010นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีจำรัส
17546051400051นางสาวฉัตรสุดา แสงสร้อย
18546051400069นางสาวชลลดา หุตะสุขพัฒน์
19546051400119นางสาวนพวรรณ อยู่บาง
20546051400135นางสาวปวีณา เครือนาคพันธ์
21546051400168นางสาวเมวิกา สมุหศิลป์
22546051400176นางสาวเมษญา ชูสกุลธรรม
23546051400184นางสาวรัชนก กระแจะจันทร์
24546051400192นางสาวฤดีมาส ยันทองใหญ่
25546051400200นางสาววรนันท์ ช้างเจริญ
26546051400218นางสาววาสนา ดอกไม้
27546051400242นายศิวรักษ์ ลาภธนไพบูลย์
28546051400283นางสาวอำพร สุณาวงษ์
29546051400309นางสาวกมลชนก ไชยมนตรี
30546051400317นางสาวกาญจนา กลิ่นขจร
31546051400341นายเขมณัฏฐ์ สมพันธ์แพ
32546051400390นางสาวธัญรมณ กระโจมทอง
33546051400374นางสาวดนุลดา บุบผาวงค์
34546051400424นางสาวพลอยไพจิตร ทองสีดา
35546051400432นางสาวภิณญาภัตร์ น่วมคง
36546051400457นางสาวรัชนก สร้อยทอง
37546051400465นางสาววราพร เพชรนาค
38546051400473นางสาวสิรสา กาฬภักดี
39546051400481นางสาวสุธิษา โตแจ้ง
40546051400499นางสาวอนุสรา ปัดชา
41546051410332นางสาวสุภาพร สุริยบุตร
42546051410530นางสาวกัณฐมณี รันคำภา
43546051410555นายกิตติกร ต่ายแสง
44546051410563นางสาวธนันชนก คร้ามสัมฤทธิ์
45546051410571นางสาวเยาวรักษ์ เสือสกุล
46546051410605นางสาวกนกพรรณ จันตะเคียน
47546051410613นางสาวกนกวรรณ ชมกุล
48546051410621นางสาวกมลชนก สุวรรณทัพ
49546051410639นายกรนรินทร์ นนทะภา
50546051410647นางสาวกาญจนา คณะนา
51546051410696นางสาวณัฐวิภา สุโพธิ์ภาค
52546051410738นางสาวพัชรี ศรีเทพ
53546051410761นางสาววนัชพร ศรีรัตนา
54546051410852นางสาวสุรีรัตน์ เนื้อนิ่มถาวร
55546051410902นางสาวจิดาณี กลัดสมบัติ
56546051410753นางสาวมินนิสา หุปะโก
57546051410746นางสาวภรณ์ทิพย์ ถนอมชาติ
58546051410779นางสาววรรณวิภา พากพูม
59546051417089นางสาวนัศรินทร์ บุญศรี
60546051417097นางสาวนาถยา กุลวงษ์
61546051417113นางสาวพัชรี ล้องามล้วน
62546051400291นายเอกชัย เร่งดารา
63546051410829นางสาวสุกัญญา ขาวละเอียด
64535051400559นางสาวลลิตา มาแดง
65535051400591นางสาวสมพร ทรัพย์ประชา
66535051400617นางสาวสุชัญญา ชัยวิทยาวุฒิ
67525051500045นางสาวณัฐวดี ขุนณะ
68525051500268นางสาววรางคณาง มลัยเค
69535051500952นางสาวภิชญาดา ภัตรสุพรรณาคาร
70535051501018นางสาวปรารถนา ศรีเรือง
71535051401102นางสาวนฤมล ตันสันเที๊ยะ
72535051500309นายรัชคล คำเรืองฤทธิ์
73535051400765นางสาววาสนา เหมือนขจร
74535051500176นางสาวเบญจมาศ กิตติยานนท์
75535051400468นางสาวกรองทอง สุนทร
76535051400484นายชรินทร์ เกิดเกลี้ยง
77535051401037นางสาวสุธาทิพย์ ยินบัว
78535051500457นางสาวชไมพร ลิ้มมั่ง
79535051401052นางสาวโสภิตา เนียมสกุล
80535051500168นางสาวนิตยา พูลสวัสดิ์
81535051500564นางสาววริศรา ทองสม
82535051400286นางสาวชนัดดา ดีเจริญ
83535051500598นางสาววิไล สิริพงศกร
84535051500614นางสาวศิโรรัตน์ คันธฬิกา
85535051400245นายกิตติวุฒิ พัดโต
86535051400302นางสาวชลธิชา โพธาชัย
87535051400369นายเดชชนะ เวชพานิช
88535051400393นางสาวธัญวรรณ สุขจันทร์
89535051400443นางสาวปวีณา เขียวทวี
90535051401086นางสาวอัจจิมา โพธิ์เกลี้ยง
91535051400070นางสาวชนากานต์ พัทวี
92535051500291นางสาวทิพวัลย์ น้ำเพชร
93535051500341นายประธาน ทองทวีชัยกิจ
94535051500739นางสาววาสนา กมลสวัสดิ์
95535051500754นางสาวสุกัญญา งามสอาด
96535051500812นายอรรถพล ศรีทอง
97535051400930นายอธิวัฒน์ สุวรรณโณ
98535051500382นางสาวญาณิดา คตภูธร
99535051500473นายณัฐพงษ์ นาคพิน
100535051400781นางสาววิริยาภรณ์ รองศักดิ์
101535051401060นางสาวอภิชญาพร เข็มทอง
102535051400435นางสาวเบญจรัตน์ ธนเดชไพสีห์
103535051500507นางสาวประภัสสร ทรัพย์ศาสตร์
104535051400278นางสาวจิรนันท์ เหมวัสดุกิจ
105535051500606นางสาวศศิธร เนียมสวย
106535051400062นางสาวจุรีภรณ์ ลุนละวงศ์
107535051500184นางสาวปณิธี ใจวงศ์
108535051500655นางสาวสุรารัตณ์ พุทธธงชัย
109535051500218นางสาวกนกวรรณ จีนาวุธ
110535051400401นายธีรพล รอดคล้ายขลิบ
111535051400708นางสาวพิณรตา ลายวิลัย
112535051500713นางสาววรรณพร ศรีทรัพย์
113535051501026นางสาวปิยธิดา อาศรัยราษฎร์
114535051500424นางสาวกิตติพร เทียมเพชร
115535051400799นางสาววิไลพร อุทิพย์
116535051500044นางสาวจีรวรรณ ไตรทอง
117535051401011นางสาวสวิมล อุ่นใจ
118535051500622นางสาวสิรินาถ แก้วสมบูรณ์
119535051501042นางสาวกันยารัตน์ ทองมาก
120535051401144นายธนภัทร แม้นบุญสว่าง
121535051400377นางสาวธนัฐฐา เดชปัญญาวัฒน์
122535051400112นางสาวนวพร อินทรปัญญา
123535051500978นางสาวอรวรรณ จิรอัศวแก้ว
124535051400724นายไพโรจน์ ศุภหิรัณยาภรณ์
125535051400088นายชวนะ เทิดรัตนพงศ์
126535051500374นางสาวแพรวพรรณ เอี้ยงปราณี
127535051500267นางสาวจุลรี พีระไชยสมบูรณ์
128535051400989นางสาววธัญญา วัจนประดิษฐ์
129535051500630นางสาวสุทธิดา รอดเพราะบุญ
130535051400039นางสาวกุสุมา คล้ายสุวรรณ
131535051400476นางสาวจริยา แก่นแก้ว
132535051500101นายธนพล ธาราภูมิ
133535051400971นางสาวรัฐนันท์ จันทนะสวัสดิ์
134535051500887นางสาวมุกระวี ศรีเรืองรุ่งกมล
135535051400492นางสาวชลลดา ธานี
136535051400740นางสาวรัชนีพร เลิศเกษมสุวรรณ
137535051400328นางสาวชวัลลักษณ์ พุทธรัตน์
138535051500648นางสาวสุปราณี แซ่ลี้
139535051500416นางสาวกันยารัตน์ ทรัพย์แก้ว
140535051400294นางสาวชมพูนุช เเก้วกูล
141535051400187นางสาวกนกวรรณ พรมจิตต์
142535051400161นางสาวศิวพร อักษรคิด
143535051400666นางสาวศุภลักษณ์ ผางพันธ์
144535051400526นางสาวพัชรินทร์ กิริยาดี
145535051500119นายธีรยุทธ แซ่เตียว
146535051400500นางสาวชัญญมน หงวนบุญมาก
147535051400955นางสาวอารญา อุดม
148535051400757นางสาววราภรณ์ มุ่นพุก
149535051400658นางสาวอรวรรยา ใยประดิษฐ
150535051500804นายอภิวัฒน์ มีศิริ
151535051400518นางสาวฉัฐวีณ์ ส่งเสียงหล้า
152535051500077นางสาวณัฏฐพัชร์ พฤฒิจิรานนท์
153535051500465นางสาวชลธิชา สังฆะหาร
154535051400344นางสาวณัฐฐิญา พรมโต
155535051400013นางสาวกรรณิกา สายเทียน
156535051500788นางสาวอโณทัย มาณะเปรม
157535051500051นางสาวชลธิชา ภูสุวรรณ
158535051400120นางสาวนันทิยา คงวัฒนะ
159536051417064นางสาวสมหมาย ภักดีพงษ์
160535051500671นางสาวอรปทุม ศรีงาม
161546051410043นายณฐพงค์ ชุมขุน
162546051410076นางสาวปัทมา หมุดหละ
163546051410191นางสาวกษิธิดานัย ไชยรถ
164546051400150นางสาวภัทร์ชมน มาเม่น
165546051410316นายสุทธิชัย แซ่อิ้ว
166546051400416นางสาวนันทวรรณ นนทศิริ
167545051400194นายกันต์พงษ์ พรกิตติพงษ์
168546051410258นางสาวนินพาวรรณ อยู่หินกอง
169546051417121นายมนัสนันท์ รัศมีนพคุณ
170546051417188นายอำนาจ จรพันธ์
171546051417022นางสาวจันทภาพิชญ์ เอี่ยมธนะมาศ
172546051410977นางสาวศิริลักษณ์ เฟื่องฟุ้ง
173546051410993นางสาวเมธาวี นนทบุตร
174546051411017นางสาวลลิตา ฮั่นวัฒนวงศ์
175546051411025นางสาวอรุณวรรณ นุชมี
176546051417204นางสาวอรทัย พุลนู
177546051417212นางสาวขนิษฐา ไหมทอง
178525051500292นางสาวณัฐสุดา อาจสาริกิจ
179546051411009นางสาวศิลาพร พานอนันต์
180535051400534นางสาวรสลิน บุติพันคา
181535051400690นางสาวพัชราภรณ์ สุดใจ
182535051400310นางสาวชลิตดา มีฤกษ์ใหญ่
183535051400831นางสาวศศิธร สิงหนาท
184535051500549นายภานุพงศ์ ท้าวยศ
185535051400211นายกฤษดา สิงห์เสนา
186535051400237นางสาวกิตติมา ดอนทราย
187546051410837นางสาวสุกัญญา รักสำโรง
188556051410844นางสาวอรทัย กลิ่นสุคนธ์
189546051410951นางสาวหทัยทิพย์ ศรีคง
190556051410539นายกิตติศักดิ์ บุอ่อน
191556051410521นางสาวกมลพร ก้อนพิมาย
192556051410851นางสาวภูวริศา สีมา
193556051410745นางสาวสาลินี จันทร์ศรี
194556051410802นางสาวอนุสรา จันทรังษี
195556051410885นางสาวชไมพร สุพัฒศร
196546051410985นายณัฐพงษ์ สังข์แสง
197515051400239นางสาวทิพวัลย์ คุณเจริญ
198535051400633นางสาวณัฏฐ์สินี เจริญศักดิ์
199535051400914นางสาวสุภาริน คล้ายเปี่ยม
200535051400542นางสาวรัชนี ประทุมวัน
201535051400716นางสาวพิมลพรรณ ธรรมพิทักษ์
202546051410589นางสาววิภาวี บุญละคร
203546051417154นายรณกฤต ลึกวิลัย
204556051400076นางสาวณัฐมน สุริยภาณุมาศ
205556051400548นางสาววรรณกานต์ แสงอุไร
206556051400662นางสาวอุมาพร เสียงเสนาะ
207556051400613นางสาวสุกัญญา ผาสุข
208535051401193นางสาวมยุรี รัตนวิชัย
209556051400589นางสาววิรัญญา ผลจันทร์งาม
210556051410513นางสาวอรพิน สาคร
211556051410588นางสาวชุติมา ภู่ระหง
212556051410067นายปพน เชื้อตะโหนด
213556051400852นางสาวอัจจิมา ทะกันจร
214556051410034นางสาวปาวรา ไตรยสุทธิ์
215556051400225นางสาวจันทิมา เดือนหงายแจ่ม
216556051410760นางสาวสุจิตตรา ชานันโท
217556051400746นางสาวศิรินทร์ โตนุ่ม
218556051400779นางสาวสายสมร กลึงกลาง
219556051410703นางสาววนัสนันท์ อะหมัดตอเฮต
220556051410604นางสาวดาวเรือง คำภา
221556051410661นายพุฒิพงศ์ กุศลเพิ่มพูล
222556051410547นางสาวแคธทรียา ฤทธิ์ราม
223556051410737นางสาวศิริพร แอประเสริฐ
224546051410969นายนัฐพล โพธิ์มีศรี
225546051417220นางสาวสุดารัตน์ เพียรไธสง
226546051417238นางสาวชโลธร โฉมประเสริฐ