รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535051500325นายนครินทร์ จิรเกษมศุภกิจ
2536051417148นางสาวจรรยา ฤทธิภักดี
3545051400236นางสาวณัชชา ดวงพลอย
4545051400343นางสาวพรเพ็ญ คำแก้ว
5545051400665นางสาววนิดา ศรีเกิดสุข
6545051400681นางสาววราสินี สังขมณี
7545051400699นางสาววิไลวรรณ์ จันทคุปต์
8545051400723นางสาวสุชาดา พิจารณา
9545051400764นายอติลักษณ์ เวทยานนท์
10545051400798นางสาวอารยา ไขขุนทด
11545051400806นางสาวอุไรวรรณ ธุระหาญ
12545051500019นางสาวกมลวรรณ อุ่นพวก
13545051500548นางสาวลดาวัลย์ สังเขป
14545051500563นางสาววิริน โสภณพินิจ
15545051500597นายสฤษฎ์รัฐ วิสุทธิพันธุ์
16545051500613นางสาวสุดาพร ไชยดำ
17545051500647นางสาวโสภา ไชยรัตน์
18545051500662นางสาวอริษา เฉลิมวงษ์
19545051500670นางสาวอัญทิยา ปุริตธรรม
20545051500688นางสาวอำพร ช่องคันปอน
21535051400823นางสาวศศิธร ขวัญนิมิตร
22535051500143นางสาววรณัน จาดเมือง
23535051500150นางสาวนารีรัตน์ ขยันวิจิตร
24545051400145นางสาวดาริกา หวังครอบกลาง
25545051400632นางสาวอรนุช ชำนาญจิต
26545051500068นางสาวจุฑามาศ จันทร์เงิน
27545051500084นางสาวจุฑามาส วัฒนาผาติ
28545051500092นางสาวณัฏฐศศิ ยศฐวาณิชย์
29545051500142นายนฤเบศร์ หิตา
30545051500159นางสาวนวลพรรณ ช่องคันปอน
31545051500167นายบุญฤทธิ์ วิเศษพานิช
32545051500209นางสาวมาริศา แต่งทรง
33545051500217นางสาวรจนา รีพล
34545051500308นางสาวนาริฐา เจิมปรุ
35545051400103นางสาวเครือวัลย์ คำสะอาด
36545051400608นางสาวระพีพร วงศ์พิภพมงคล
37545051400616นางสาวศิราภรณ์ ปิ่นเงิน
38545051400046นางสาวจิรฐา เดชาชีวโชคชัย
39545051400061นายนุพล ชัยรินทร์
40545051400079นางสาวประภากร จิตรีรัตน์
41545051400525นางสาวเพชรรัตน์ อินทรสมบัตร์
42545051400558นางสาวเสาวลักษณ์ นิติวงศ์ไพบูลย์
43545051400897นางสาวสุชาวดี ฉิมสว่าง
44545051400905นางสาวอัญรัตน์ จันทร์อิ่ม
45545051500589นางสาวศิรภัสสร เปลี่ยนเนียม
46545051400830นางสาวปานกมล สุพรรณอ่วม
47545051400657นางสาวรุ่งทิวา สาสงเคราะห์
48545051400871นางสาวมนต์นภา ยุวาพัฒน์
49546051417048นายธนากร มหัธนากร
50545051400269นายณัฐพงศ์ บุญปฐมพร
51545051500324นางสาวณัฐพร ศรีเพียร
52545051500233นางสาวจิตรานุช ประทีปทอง
53545051500241นางสาวจิรวัชร์ อำพันหอม
54545051500258นางสาวชญานิศ เกิดอยู่
55545051500266นายณัฐชนน พู่วณิชย์
56545051500316นางสาวเบญญา วรากุลปกรณ์ศิริ
57545051500738นางสาวปาติมาศ กระทุ่มนอก
58545051500746นางสาวพรพิมล ภูทิพย์
59545051500274นางสาวณัฐธยาน์ ไตรสิทธิ์
60545051400822นางสาวเอมวิการ์ สีหสุทธิฤทธิ์
61545051500779นายรังสิมันต์ โพธิหลักทรัพย์
62545051500787นางสาวรุ่งทิพย์ แสนสึก
63545051500795นางสาววนิดา หงษ์น้อย
64545051500803นางสาววรรณรี โยธิบาล
65545051500811นางสาวนัทธ์มนต์ บงแก้ว
66545051500829นางสาววราภรณ์ อาจแก้ว
67545051500837นางสาววันวิสา บุษดีวงษ์
68545051500860นางสาวอุษณา บัววัน
69545051400368นายกรณาธิปย์ หวังมุทิตากุล
70545051400384นางสาวจินตนา นิ่มน้อย
71545051400392นางสาวจุตติมาพร ช่วยบำรุง
72545051400400นางสาวเดือนเพ็ญ ผลพยุง
73545051400418นางสาวนิศา ศรีเจียม
74545051400921นางสาวธนิษฐา ทิพย์รัตน์
75556051400522นางสาวรัชดาภรณ์ จันทริ
76556051400134นางสาวนีรนุช นิลพงษ์
77556051400316นางสาวนารี งามเลิศ
78556051400332นางสาวประภาพร สมัครการ
79556051400688นางสาวปรียานุช มาเวหา
80556051400696นางสาวพลอยไพรินทร์ บุญเลี้ยง
81556051400712นางสาววริษา สันป่าแก้ว
82556051400720นางสาววันนิดา จารุเกษม
83556051400738นางสาวศกลวรรณ สุสุนทร
84556051400753นางสาวศิรินรักษ์ รัตนสิมวงษ์
85556051400837นายอมร แก้วมูลตรี
86556051400860นางสาวอัจฉรา ใจงาม
87556051400019นางสาวกรรณฑิมา บินมายิต
88556051400027นางสาวกฤติยา เมฆสุข
89556051400035นางสาวจริยา ทิพย์ลักษณ์
90556051400043นางสาวจันทิมา ฉิมช้าง
91556051400050นางสาวจิตรลดา บุญโต
92556051400068นางสาวชญานี ไทยคณา
93556051400084นางสาวดรุณรัตน์ เร็วจันทึก
94556051400118นางสาวธิวาพร บุญแผ้ว
95556051400514นางสาวภาวิดา ยอดผะกา
96556051400530นางสาวลลิตา และมัน
97556051400555นางสาววรรณวิสา สุขดับ
98556051400571นางสาววรายา อาราเบีย
99556051400597นางสาวศิลป์ศรุต อนุรัตน์
100556051410083นางสาวภัทรวดี จงฝังกลาง
101556051410596นายณัฐพงศ์ เพ็ชรประสม
102556051410620นางสาวนัชเกษมณี พุฒศรี
103556051400621นางสาวสุภัสนันท์ สินมั่น
104556051410133นางสาวสุมาลี เดินสันเทียะ
105556051400217นางสาวกิตติ บุตรวัง
106556051410810นางสาวนภชนก สองเมือง
107556051410836นางสาวอรดี งามสะพรั่ง
108556051400183นางสาวกนกวรรณ แก้วสูงเนิน
109556051400209นางสาวกันยา สารคะณา
110556051400274นางสาวดวงหทัย ขจรพรพิสิฐ
111535051501117นางสาวนาฏวรา เทียนชัย
112556051400605นางสาวสาริยา ภุมรินทร์
113556051417203นายปุณยธิษณ์ อาจหาญ
114556051410729นางสาวศรีญาณี ศรีบุญคง
115556051410182นายพิชัย ชัยรุ่งโรจน์กิตติ
116556051410190นายพิบูลย์ พันธ์สารคาม
117556051410208นายวโรฤทธิ์ จินตนานุวัฒน์
118556051417138นางสาวจุฬาลักษณ์ วิศวชลกานต์
119556051417047นางสาวธีรารัตน์ มีอยู่
120556051417054นางสาวพิมพ์ประไพ กองธรรม
121556051417161นางสาวปัทมา มีเจริญ
122556051417146นางสาวพรพิมล รงควิลิต
123556051410976นางสาวเดือน ทองเชื้อ
124556051410984นางสาวอรวรานันท์ ไชยแสง
125556051410950นางสาวจีรนันท์ กันยาบุตร
126556051410968นางสาวสุพัตรา เพียรสองชั้น
127556051410992นางสาวฐิติพร รุ่งทิน
128556051411008นายธีรวุฒิ ตั้งบรรพต
129556051411388นางสาวนลินา ประทุมมาศ
130556051410174นายนพพร จุลลำเจียก
131545051500035นางสาวขวัญฤดี พงษ์เกิดลาภ
132556051411396นายวินัย แซ่จึง
133556051411404นายวิทยา โกสีนาม
134556051411438นางสาววรรณฤดี พลายละหาร
135535051500085นายณัฐวุฒิ เล็กสาคร
136535051400054นางสาวจิรสุตา วิจิตรสงวน
137535051400682นางสาวพลอยไพลิน เบ้าแบบดี
138545051400020นางสาวกิตติยา รวยรื่น
139545051400251นางสาวณัฐชา ภูรพีระวงษ์
140545051400178นางสาวกาญจนา จิตอาษา
141545051400285นายณัฐวุฒิ ฉันทะศิริวิศาล
142545051400731นางสาวสุพรรณษา ทองหยิบ
143545051400533นางสาวรัตนา สมัญ
144545051400160นายกฤติน เรืองสูงเนิน
145545051400277นางสาวณัฐพิชญ์ เลิศกิจกุลอนันต์
146545051400202นางสาวจารุวรรณ กลิ่นประเสริฐ
147545051500852นางสาวหทัยชนก นิลสุวรรณ
148545051400640นางสาวรัตติยา คำเครือจันทร์
149545051400319นางสาวธันย์สิตา ธนภพวรรณกุล
150546051410266นายประสาน แสนวิเศษ
151545051500845นางสาวศศิมา สินสวัสดิ์
152546051417055นางสาวธัญญลักษณ์ ใหญ่กสิกร
153556051410109นางสาววรินทร์ ทองจำรัส
154556051400787นางสาวสุพัชชา พุ่มพัว
155556051400670นายประวิทย์ เพิ่มพูลพานิช
156556051400803นางสาวสุภาพรรณ พุฒซ้อน
157556051400811นางสาวสุรัสวดี ครองสิน
158556051410786นางสาวแสงระวี ไทรชมภู
159556051410091นางสาวรสริน เรืองศรี
160556051410901นางสาวปรียาพร รักสำโรง
161545051400939นางสาวปนัดดา หนูทอง
162556051417062นางสาวภัคจิตรา อ่อนลำยอง
163556051417187นางสาวลดาวัลย์ สามารถ
164556051417229นางสาวเสาวลักษณ์ อุดมทรัพย์
165556051417112นางสาวสายคำ วงศ์สาจารย์
166556051417013นางสาวกัณนที สาระคุณ
167556051411420นางสาวจริยา ม่วงคำ
168556051411446นางสาวรัตน์ชนก อรรถมาลี
169535051400872นางสาวสิริวรรณ ยิ้มแย้ม
170545051400210นางสาวฐิติกา ดอนฮี้
171566051400547นางสาววริทธิ์นันท์ ภู่ระหงษ์
172566051400562นางสาวสวีณา ทาไธสง
173566051400620นายอภิเดช ฝังรักษ์
174556051411107นางสาวธิดา ทรงสืบวัฒนกุล
175556051411123นางสาวนัยนา คุณกันหา
176556051411131นายบุญช่วย ศิริเวช
177556051411149นางสาวพรเพ็ญ เจริญรัมย์
178556051411206นางสาวมะลิวัลย์ พุทไธสง
179556051411271นางสาววิภาวรรณ พิภพ
180556051411370นายอาทิตย์ วังคาม
181556051411016นายกอบชัย คณะปรีชา
182556051411024นางสาวกัญญาณัฐ นพเกตุ
183556051417021นางสาวนวพร กุลฑล
184556051417096นางสาววนิดา ขันบุ
185556051417195นางสาวปณิฏฐา หิรัญวรรณ
186556051411297นางสาวสายใจ ดอนอุบล
187556051411362นางสาวอมรรัตน์ ศูนย์กลาง
188556051417120นางสาวสุภาพร ดิษราธร
189556051411115นางสาวนรินทร์ สุนควงค์
190556051411313นางสาวสุภาพร เหล่าพิเดช
191556051411339นางสาวสุรีพร สง่าอารีย์กุล
192556051411040นางเขมณัฏฐ์ โคคำภักดีพงษ์
193556051411057นายจักริน มาวงค์นอก
194556051411248นางสาววาสนา วงษ์ราช
195556051411172นายพิพัฒน์ เอกอ้น
196556051411073นางสาวปราณิศา จรจิตร
197556051411081นางสาวธงชัย เปรียบสม
198556051411255นายวินัย สดใส
199556051411263นายวินัย แก้ววิเชียร
200556051411156นางสาวพัชรินทร์ ภูมิมณี
201556051411164นางสาวพัชรี แสนทวีสุข
202556051411180นายเพิ่มเกียรติ จิตร์สันเทียะ
203556051411198นางสาวภัทรา พ่อค้าช้าง
204556051411321นายสุรศักดิ์ วุ่นกรัด
205556051411347นางแสงจันทร์ หล้าวิไลย์
206566051400612นางสาวอนุสรา จันทร์วิลัย
207566051400067นางสาวนพรัตน์ บุญแสง
208566051400695นางสาววิมล บำรุงคีรี
209566051410546นางสาวปรานี ผาลี
210566051400018นางสาวกรรณิกา กล้ากสิกิจ
211566051400232นางสาวฉายสิริ บุญหล้า
212566051400687นายวิฑูรย์ สมสวย
213566051400042นายช่วงวิทย์ เปี่ยมประยูร
214566051400554นางสาวสมิตานันท์ รอดเนียม
215566051400810นางสาวอังคณา ปถมกุล
216566051400299นางสาวนุจิรา ชะนะค้า
217566051400646นางสาวเรณู ขำดำ
218566051411247นางสาวศิโรวัลย์ น้ำหวาน
219566051411205นางสาวศศิธร แป้นกลม
220566051410900นางสาวลลิดา อินทร์ประสิทธิ์
221566051411197นางสาววีรวรรณ มูลผล
222566051400844นางสาวณัฎฐิกา หมื่นพัน
223566051400869นางสาวอรชา ทองสนธิ
224566051411098นางสาวนารถฤดี ศรัทธาธรรม
225566051411106นางสาวนิยพร เชี่ยวชาญ
226566051411155นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์เจริญสุข
227566051411163นางสาววิมลทิพย์ แสงอังคนาวิน
228566051411312นางสาวโสรญา หรั่งศรีสุข
229566051411080นายนราธิป คำคุณา
230566051411387นางสาวเบญจรัตน์ อุสะทโก
231566051411395นางสาวปภิญญา คำศรี
232545051400988นางสาวภาพิมล พรหมศร
233566051411494นางสาวรุ้งนภา ภูครองหิน