รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575051500040นางสาวกมลวรรณ พรมเมือง
2586051410536นางสาวศิริพร พรมเกษา
3586051415089นางสาวสุกัญญา กระจ่างฤทธิ์
4565051401448นางสาวสุกัญญา เฉพาะธรรม
5586051400719นายสุขุมพันธ์ บุญศิริพันธ์
6586051410205นางสาววิลาสินี ประกิ่ง
7585051400554นายเชษฐา วงศ์ตรีรัตนชัย
8586051400172นางสาวปาณิศา สุรเวคิน
9586051415048นางสาวเพียงพิมล รุ่งแจ้ง
10586051410312นางสาวดวงนภา จงคล้ายกลาง
11586051400529นางสาวภวิกา อุนนผลิน
12586051410346นางสาวรุจรวี สระทองพูล
13586051410361นายวัชรพงศ์ หุตะเสวี
14586051400180นายพิทยา ขวบสูงเนิน
15575051401090นางสาวอรชพร เสืออุดม
16575051401074นางสาวสุรัสวดี ทิพรัตน์
17575051500990นางสาวโสภาพรรณ แดงจันทึก
18586051410080นางสาวนาตยา คำเอม
19586051400560นางสาวลัดดา อู่สุวรรณ
20576051410594นางสาวไอรินทร์ วังบุญ
21575051401249นางสาวพรนิภา พรหมประดิษฐ์
22578051410137นางสาวรฏิศราพร รัตนสกุลวัธน์
23578051410236นายศตวรรษ กล่ำดิษฐ์
24578051410210นายณัฐกรณ์ ยาวขันแก้ว
25575051401231นางสาวเบญจพร ขอดคำ
26575051501139นางสาวปรียานุช ผู้ฐานิสสร
27575051401066นางสาวสุพรรณิกา อุดมดี
28575051400407นางสาวณัฐชยา ขุนศรี
29575051400712นางสาวสุจิตสรา ธูปผึ้ง
30575051400993นางสาวนริตา เรืองเดช
31575051410489นางสาววริศรา แสงเปราะ
32575051400860นายชัยภูมิ อภิมหาบุณย์
33575051500321นางสาวศิริพร ฟักศรีเมือง
34575051500909นางสาวอนุสรา พุกเจริญ
35575051500461นางสาวนุชนาฎ รัตนะพลที
36575051500370นางสาวเกวลี วุฒิพงศาธร
37575051500289นางสาวฐิติมา ป้อมเรือง
38575051410430นายฐิภาพรรณ รอดผึ่ง
39575051400977นางสาวนันทนัช ปัตตพงศ์
40575051400803นายกิจพิพัฒน์ ชื่นมณี
41575051500792นายเอกกมล อ่อนสมบูรณ์
42575051400902นายกนกศักดิ์ ตั่นต้านภัย
43575051400480นางสาวกนกพร ราชาเดช
44575051400126นางสาวณัฏฐนิชา จันทุรส
45575051500610นางสาวศิริอัมพร แป้นนุช
46575051500925นางสาวสุวนันท์ หวังวิไล
47575051500255นางสาวประไพพิมพ์ ไชยพันธุ์
48575051400696นางสาวสหฤทัย งามสง่า
49575051500412นายปิยะ เทียมฉิม
50586051410155นางสาวสุณัฐดา พึ่งรอด
51575051400506นางสาวกมลรัตน์ เลาหวิรภาพ
52575051410539นางสาวกุสุมา ในริกูล
53575051400886นางสาวอภิญญา เมืองงาม
54575051400928นายภูรัชญา ศรีสุภาพ
55575051500156นางสาวธัญญา กระจ่างโพธิ์
56586051400628นางสาวแพรวไพลิน มาตุวิเชียร
57586051410403นางสาวชญานิศา ขยันประเสริฐ
58578051410038นายชัชวาลย์ คล้ายอุดม
59575051501121นางสาวเบญจวรรณ เทศเรือง
60586051400107นางสาวปัณณพร ภูคำ
61575051401124นายเฉลิมชัย พฤกธารา
62575051400753นางสาวอารียา บุญมาเลิศ
63586051410494นางสาวเพ็ญพิชชา เอื้อวงค์
64586051400149นางสาวธัญลักษณ์ ธนพัตไพศาลกุล
65586051400537นางสาวภวิตรา อุนนผลิน
66586051410429นางสาวโสภิดา ชูรัตน์
67586051400131นางสาวจุฑามาศ สรรพวัฒน์
68586051410148นางสาวศรัณยา พลับเพลิง
69586051410254นายครองเจริญ ดีมงคล
70586051410056นางสาวณัฐวดี ประกอบธรรม
71586051410288นางสาวชนกนันท์ ไข่สังข์
72586051410395นางสาวศิริภา ศิริโภคา
73586051400073นางสาวโชติกา เหล่าเอี่ยม
74586051410098นายปริญญา ธนกิจบริบูรณ์
75586051400040นางสาวคคนานต์ ฉิมหาด
76575051500479นางสาวกมลรัตน์ ไชยเมืองชื่น
77575051500974นางสาวสกุณา ธิสวย
78578051410087นางสาวมณีรัตน์ ใจรักสันติสุข
79575051501097นางสาวนวพร ทองน้อย
80575051500966นางสาวศุภิสรา คุณุทัย
81575051401082นางสาวอภิญญา แสนคำ
82575051401207นางสาวไพลิน ป้องกันยิง
83575051401116นางสาวกมลลักษณ์ เจริญหลิ่วค้ำฟ้า
84586051410221นางสาวกวินนา ฮุมเปือย
85575051401025นางสาวศลีพร บุญเลื่อง
86575051500834นางสาวโยษิตา วานิชสำราญ
87575051501089นางสาวธิดารัตน์ ดิเรกศรี
88575051401108นางสาวอารียา แตงจั่น
89575051401058นางสาวสกลสุภา จินดาวัฒน์
90575051400332นางสาวภัทราวดี ดาศรี
91575051400894นางสาวภัทรา ฟักแก้ว
92575051500826นางสาวพิมพ์วิภา บุญเขื่อง
93575051500891นางสาวกฤษณี หาญชนะสิทธิ์
94575051400878นางสาวจิตาภา ชาญชัยพิชิต
95575051410471นายฐิติวิชญ์ ภาณุธาดา
96575051400415นางสาวรุ้งนภา ฮั่นเย็ก
97575051500560นางสาววนารินทร์ ฉิมแก้ว
98575051400571นางสาวมินท์ธิตา ภู่รอด
99575051500669นางสาวสุวรรดี เดชจันทร์
100575051400274นางสาวมนัสยา ศิลานิล
101576051410172นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์เสถียร
102575051400035นางสาวจุฑามาศ พิณไทย
103575051400761นางสาวอินทิรา แซ่โค้ว
104586051410262นางสาวจันทร์เพ็ญ นุชวงค์
105575051500362นางสาวณิชาฎา ใจซื่อ
106575051500883นางสาวศุภนิดา ศรีสุริยามินทร์
107575051501105นางสาวนันทิยา นรมั่ง
108586051400610นางสาวพิมพ์ชนก กลิ่นขจร
109575051400340นางสาวปนัสยา ภัทรมุกขานนท์
110575051400456นางสาวธัญวรรณ แสงโนราช
111575051501055นางสาวณัฐรัตน์ ทรัพย์มณีวงศ์
112575051401165นายธเนศ ใจรัตน์สุขศรี
113575051400472นายพศวัต โพธิ์ศรี
114575051410034นางสาวนัฐพร เจียมบุศย์
115575051500339นางสาวโชษิตา กวดขัน
116575051410349นางสาวสายธาร นาเจริญ
117575051400720นางสาวสุนิสา ติยะบุตร
118575051400258นางสาวเพชรรัตน์ ชนะชารี
119575051410042นางสาวกชกร ไชยเยศ
120575051400050นางสาวนภากานต์ อินทศรี
121575051500628นางสาวศิวาพร พลับพลี
122568051410062นางสาวณัฐกฤตา ยังดี
123565051401356นายเอกสิทธิ์ นามทอง
124565051501122นางสาวภคมน พิลานนท์
125565051400499นางสาวชุติมณฑน์ สิงห์สีโว
126565051400952นางสาวรักชนก คำมอญ
127565051500975นางสาวสุดธิดา ทิวาลัย
128565051400234นางสาวธนัฐฐา กสิคุณ
129558051410154นายศิริวัฒน์ เหมือนโพธิ์
130565051400549นายพงศ์อนันต์ พันโตดี
131555051500372นางสาวนีรภา พวงพี่
132586051410452นางสาวขวัญนภา สุดาชม
133588051410045นางสาวปนัดดา หุ้นสวัสดิ์
134586051400156นายธิติพงษ์ เภาพาน
135576051410677นางสาวธันยนันท์ สุนทรวัฒน์
136586051400511นางสาวพรนภา เปี่ยมฤดี
137586051410072นางสาวนฤมล สง่าศรีวรกุล
138586051410379นางสาววาสนา กลำเงิน
139565051401414นางสาวสุภาวดี แก้วศิริ
140588051410151นางสาวสุรีพร หวานแท้
141565051401406นางสาวพชรมน สมบูรณ์ศักดิ์
142586051410478นางสาวฐิติมา บุญชัง
143586051410304นายณัฐวุฒิ กลัดหว่าง
144586051400214นายจิตต์ภิพัฒน์ เทพทัตบวรนันท์
145588051410169นางสาวอรฉัตร ธรรมวิหารคุณ
146586051410106นางสาวพิชามญชุ์ ประเสริฐศรี
147586051410171นางสาวอภิญญา ต้นกันยา
148586051400735นางสาวสริตา เป้าชัง
149586051400743นางสาวเกศศิรินทร์ กล้ากสิกิจ
150575051401264นางสาวมณีรัตน์ แสงสิงห์
151586051400750นายภานุวัฒน์ พูลเกษม
152586051400784นางสาวกาญจณา อรรคสินธ์
153586051400792นางสาวแครทลียา ทรัพย์สมใจ
154586051400800นางสาวศิริวรรณ แซ่เจ็ง
155586051400818นางสาวอิศราภรณ์ ประทีปวิศิษฐ์
156565051401471นางสาวมนต์นภา ปัญญาขาว
157586051400826นางสาวนันท์นภัส ขำคง
158565051401489นายรณกร แก้วดี
159576051410719นางสาวอนุธิดา จิตทอง
160576051410727นางสาวจามจุรี รัตนะ
161576051410735นางสาวกุลณัฐ นวลมณี
162565051401497นางสาวสุภาวดี ทั่งรอด
163575051400159นางสาวธรรณธร คงทอง
164575051400852นางสาวมาริษา สุโชคชัยกุล
165576051410438นางสาวกัลยาณีย์ แซ่โก
166586051410619นางสาวพรรณอร ชุมสิงห์
167586051410213นางสาวกรรณิกา อบถม
168575051400068นางสาววาสนา ศรีทอง
169586051410502นางสาววิยะดา ภัควันต์