รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10447505030729นางสาวนภชนก พรหมมี
20448505030099นางสาวจิราวรรณ ภู่ถาวร