รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด – การตลาดระหว่างประเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150605020325นางสาวปิยธิดา สิทธิสุวรรณ
250605020051นายณัฐพัชร์ ศรินญาสมิทธิ
350605020176นางสาววรรณิศา ทองอ่อน
4516050200026นายณฐพล ฮึกหาญวิทย์
5516050200117นางสาวสุจิตตรา เดชะวงศ์อนันต์
6516050200125นางสาวชนมน หิรัญวัฒน์
7516050200133นางสาวสุนันทา ทองอ่อน
850605020218นางสาวภิญญาพัชญ์ ไพศาลอมรมงคล
950605020168นายรัฐพล จอมจุฑามาศ
1050605020226ว่าที่ ร.ต.สมนึก พรมมา
11516050200257นางสาวนันทกา ปุระโสมมนัส
12516050200273นายกฤศวรรธน์ วงษาเคน
13516050200398นางสาวกรกนก อยู่นุช
14516050200505นางสาวชัชชญา เจริญฤทธิ์
15516050200364นายจักรพันธ์ ประภารุจิวงศ์
16516050200109นางสาววิรัชดา เฉิดสถิตย์
17516050200059นางสาวบัวบูชา พันธโกศล
18516050200372นางสาวมนต์ธิชา สาตแฟง
19516050200281นางสาวสุรีย์นิภา อิทธิไกรเจริญ
20516050200018นางสาวจุฑามาศ ขันแก้ว
21516050200521นางสาววิชุดา ศาสกุล
22516050200315นายอาทิตย์ ตั้งวารี
23516050200240นางสาวอริสรา ฮุยเป้า
24516050200406นายทศพล ปิยะนพชัย
25516050200299นายรณชัย อรัญ
26516050200463นางสาวดลยา พึ่งคง
27516050200430นายสันติ สุดจิตจูล
2850605020192นายวิมลมาศ มูลม่อม
2950605020317นางสาวชโลชินี ศรีภูมาตร์