รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด – การตลาดระหว่างประเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1516050200158นางสาวหทัยชนก เอี่ยมละออ
2516050200208นายโกศล สรรพมงคลชัย
3516050200455นางสาวณิชาภา พึ่งอารมณ์
4516050200091นางสาวรุจิรา พิเศษ
5516050200190นางสาววรภัทร์ พฤกษ์ชัฎ
6516050200042นางสาววรัชพร แก้วชมภู
7516050200513นายวิชชุ อุบลนุช
8516050200448นางสาวกมลพรรณ อังคะจันทร์