รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด – การตลาดระหว่างประเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1516050200356นายสิวะ พรไชย