รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505026119นางสาวศศิวิมล รุ่งรัตนประเสริฐ
249505020088นางสาวณัฐยา หัตถาพันธ์
349505020229นายภาคภูมิ ไพโรจน์พาณิชย์
449505020260นางสาววราภรณ์ อิ่มอกใจ
549505020377นายเอกชัย เลขวิจิตร
649505024023นายกฤษฎา ถนัดกิจพาณิชย์
749505024098นางสาวจริยา นิลทัย
849505024155นางสาวชลดา มีเติม
949505024213นายฐากูร กิตติวงศ์วัฒนา
1049505024270นายณัฐวุฒิ ศักดิ์วิเศษชัยกุล
1149505024304นางสาวทัศวรรณ เนตรคุณ
1249505024403นายบุญเกิน ภู่แก้ว
1349505024205นางสาวญาณัท นรพิชญากรกุล
1449505024460นางสาวปวีณา สวัสดี
1549505024668นายวชิรพงษ์ บุญปลูก
1649505024726นายศักรินทร์ แซ่จิว
1749505024775นายสักกนาท เผ่าประเสริฐ
1849505024791นางสาวสายใจ แฝงทองหลาง
1949505024882นายสุพัตรา เชิดชูมาลัยกิจ
2049505024940นายอดิศร คุณวุฒิสากล
2149505024999นางสาวอังคณา รอดปฐม
2249505025038นางสาวอุมาพร และเล็ก
2349505024536นางสาวพรชนก ท้ายเซ่ง
2449505024627นางสาวมุทิตา มั่งคั่ง
2549505020047นายจุลเกียรติ์ จรัสสุรีย์ฉาย
2649505020062นางสาวชาลินี วัฒนะเกาะ
2749505020294นางสาวศศิประภา ภู่ระย้า
2849505020328นายศุภณัฐ ศรีรุ่งวิกรัย
2949505020039นายจักรพาก สังขรณ์
3049505020252นายวชิระ แซ่ตั้ง
3149505020161นางสาวพจนิดา พิณปราโมทย์
3249505020187นายพลรัตน์ อยู่สุข
3349505020237นางสาวรวีวรรณ แจ่มจักษุ
3449505026036นายเฉลิมพร อรุณทอง
3549505026069นางสาวทรรศนีย์ อนันต์พนากุล
3649505026127นายสรกฤตย์ ฤกษ์ศิริรัตน์
3749505026135นางสาวอรพิน เฮมสอิ
3849505024684นางสาววรรษมน เทียนศรี
39549505020046นางสาวพนมรักษ์ เทพรัตน์
40549505020053นางสาวนาฏนรี วรกุล
41549505020087นางสาวพิจิตรา พิสิฐนรชัย
42549505020103นางสาวโชติกา ฉวีวงศ์พันธ์
43549505020145นายประภาพรรณ กระแสร์ภาค
44549505020061นางสาวณัทนัน เจนวิถีสุข
45549505020095นางสาวนัทธ์ชนัน พรพิพัฒน์ธนะ
46549505020152นางสาวกิตติกานต์ โชชัย
47549505020012นายอธิพัฒน์ ฟูกุล
48549505020020นายวิทยา นวลศรี
4949505024700นางสาวณิชานันท์ นาคนุช
5049505024809นางสาวสาวินี แซ่โค้ว
5149505024825นางสาวสิริวรรณ เสริมใหม่
5249505024858นางสาวสุดารัตน์ จิวะวิวัฒน์เสถียร
5349505024866นายสุเทพ พูลแก้ว
5449505024908นายสุริยา ทองลี
5549505024973นางสาวอรพรรณ์ ศึกษาชาติ
5649505025012นายอัตถพล พูลเลิศ
5749505024833นายสิโรฒน์ จักขุเรือง
5849505024874นางสาวสุนิษา เกิดฤทธิ์
5949505024965นางสาวอมรรัตน์ ศรีเพียร
6049505024056นางสาวกานดา โชติรัตนอมรกิจ
6149505024072นายคริสต์มาส วิริยะกิจ
6249505024080นายจตุพล อบเชย
6349505024106นางสาวจารุวรรณ นิยมาภา
6449505024114นางสาวจิตมณี โสภณสุวรรณ
6549505024130นางสาวจิราพร วงศ์วินิจฉัย
6649505024148นางสาวเจริญขวัญ เจริญสินถาวร
6749505024163นางสาวชลิดา ดำริทรัพย์
6849505024189นายชัยวัฒน์ คณโททอง
6949505024239นางสาวณัฐกานต์ ศงสนันทน์
7049505024254นายณัฐพร ยินดีอมรชัย
7149505024320นางสาวธนวรรณ โตวัฒนา
7249505024353นายธิติ ทรงสมรรถภาพ
7349505024395นางสาวเนตติกา พงศ์ฤทธิ์ไกรเลิศ
7449505024411นางสาวเบญจมาภรณ์ โพธิ์นาค
7549505024429นางสาวเบญจวรรณ กวินยวง
7649505024445นายประสิทธิ์ ฟองศิริ
7749505024478นางสาวปิยฉัตร ศรีสุนาครัว
7849505024486นายปิยะฤทธิ์ เจิดพงศ์พิสัย
7949505024502นางสาวพนมสวรรค์ สัตนาโค
8049505024437นายปรมินทร์ พัฒนการุณย์วงศ์
81094850502007นางสาวพิมใจ อิ่มสมบัติ
8249505020120นายนฤเบศร์ นิยม
83549505020236นายบรรพต วิรุฬห์ทรัพย์
8450605161301นางสาวจิราวรรณ ศรีใหม่
8550605167233นายปรีชา ทาทะสุทธิ์
86549505020285นางสาวสิริพร อยู่สุข
87516051600166นางสาวรัตนาภรณ์ ทองแดง
88516051600190นางสาวศรัญญา บุญฉ่ำ
89516051600257นางสาวอรพินธ์ วรรณนิยม
9050605160360นายสุภิญญา ทองวงศ์
91516051600174นายวัชรเดช มลฑลจรัล
9250305161015นางชญานิษฐ์ พิสุทธิ์ไพศาล
9350305161031นายนัฐวิชชา ทองประไพ
9450305161056นางสาวปิยริน เผ่าฉนวน
9550305161064นางสาวเพชรศุภิสรา สุวรรณ
9650305161072นายรุ่งโรจน์ จอมนารินทร์
9750305161106นางสาวสุดสวาท จันทสุวรรณ
9850305161114นางโสภา ทองส่งโสม
9950305161122นายสุวัฒน์ ด้วงเกิด
100516051600604นางสาวนาตยา ผิวแดง
101516051610090ว่าที่ ร.ต.ศดายุ เลิศนวศรีชัย
102516051610140นางสาวศิวัชญา กัลยกฤตกวี
103516051610306นางสาวปณิตา หมัดลัง
104516051610405นางสาวเพ็ญวดี อุทัยชลานนท์
105516051610413นายปฏิภาณ ภัทรภิรมย์
106516051600281นางสาวสุวิมล ราษา
107516051600497นางสาวนฤมล ปิ่นสุภา
108516051600539นางสาวขวัญตา พงศ์ทองเมือง
109516051600547นายสมบูรณ์ ทองอด
110094850502022นางสาวสุภัตรา ทุมาสิทธิ์
11151605167017นายวชิระศักดิ์ ศรีพันดอน
11251605167082นางสาวเบญจวรรณ บัวขำ
11351605167074นายรังสรรค์ ศรีทะวงษ์
11451605167256นางนฤมล วรรักษ์ธนานันท์
11551605167041นางสาวรามนรี สลักศิลป์
116516051610314นายสมเจตน์ สุขเจริญ
11751605167116นางสาวดวงฤดี ภักดีรัตนมิตร
11851605167132นางสาวสุคนธ์ทิพย์ โพธิ์ขาว
11951605167207นางวรรณษา สัจจะวิริยะพงศ์
120094850502065นายปริญญา ชะนะศรี
12149505020419นางสาวช้อนทอง แซ่โง้ว
12249505020427นายเบ็น สาโรจน์จิตติ
12349505020435นางสาวกรรณิการ์ อภิชาตสุภาพขจร
124516051610033นางสาวสุกัญญา หม้อแหละ
125516051610066นางสาวเบญจมาศ ทำนา
126516051600158นางสาวพรพิมล ขันคามโภชก์
12751605167025นางสาวรจนา อ่อนน้อม
12851605167058นางสาวปราณี ทิจันทร์
12951605167124นางสาวเบญจมาศ แจ่มแจ้ง
13051605167140นางสาวรัตณ์ศิรกร ทรัพย์แสนภูมิ
13151605167199นางสาววีนา นวนสวาย
13251605167223นางสาวภัทรศยา แพงมา
133516051600455นายโสฬส โลหิตบุตร์
134516051600489นางสาวนันทิดา คล้ายภมร
135516051610348นางสาวพัฒนา วนาทองคำ
136516051600596นายเชษฐา คำมี
137516051610132นางสาวจงกลณี ศรีวงศ์
138516051610124นางสาวรัตติยา พึ่งเกษม
139516051600091นางสาวนลินี นอบน้อม
140516051610264นางสาวอมรรัตน์ นกเทศ
141516051600034นางสาวจันทร์สุดา ไทยฤทธิ์
142516051600349นางสาวณัฐนันท์ จงรักษ์
143516051600182นายวุฒิกร กิจการกุล
144516051600265นางสาวอรัญญา หิรัญรัตน์
145516051610058นายอลงกรณ์ มธุรพจนากุล
146516051610215นางสาวอำภา ซัมดิน
147516051610249นางสาวศิริพร คูประสิทธิ์
148516051610207นางสาวเกศินี คันธบุษบง
149516051610397นางสาวอุมาพร พวงจำปา
150516051600109นางสาวนุสรา จิระมะกร
151516051600513นางสาวสิริพร บุษบงศ์
152516051600083นางสาวนริศรา ชุ่มสา
153516051600273นายธนภณ ยุวคมภัส
154516051610041นางสาวเวลา ตามกุลดิลกบุญ
155516051600232นางสาวสุวิดา เวียงด้าน
156516051600075นายเทพพนม อยู่ปรัชญา
157516051600224นางสาวสุพรรษา พงษ์ดำบรรพ์
158515051600952นายบดินทร์ ด่านศักดิ์ชัย
159516051610025นางสาวนภาพร อะสุระพงษ์
160516051600059นางสาวเดือนเพ็ญ ราชีวะ
161516051600331นางสาวพรนิภา ยันตรวัตร
162516051610181นางสาวนภาลัย ปัญจะสี
163516051600422นางสาวทัศนีย์ แหวนอ่อน
164516051610330นางเจริญสุข อภิวันทนกุล
165516051610280นายพัทกร เกตศรี
166516051600042นายชลากร จงสัมฤทธิ์เมธี
167516051610017นางสาวรัตนา ภาพติ๊บ
168516051600380นายเอกวิทย์ อะกะเรือน
169516051600398นายชูศักดิ์ เลิศคอนสาร
170516051600364นางสาวสุพัตรา ทองพุ่ม
171516051600067นางสาวทิพวรรณ ปัถวี
172516051600638นางสาวมโนทัย เวชกามา
173516051610074นางสาวมัตติกา ประสาทชัย
174516051600026นายคริส เอบาตา
175516051600372นางสาวดริญญา ธารดำรง
17650605161251นางสาวสุจิตรา แก้วเรือง
177516051600216นางสาวสายทิพย์ สันสินธุ์งาม
178516051600323นางสาวอรทัย คำเครือ
17950605160337นางสาวสุธาทิพย์ มงคลธง
18049505024759นางสาวธัญทิพย์ สุพรรณพิมพ์
181516051600414นายฉัตรชัย บุญสวัสดิ์รักษ์
182516051610199นางสาวสุดาทิพย์ จันทร์หอม
18351605167090นางสาววันวิสาข์ ศรีสุข
18451605167249นางสาวสุพรรณี คุณรอด
18550605167241นางสาวสุภาพร สืบสอน
186515051600945นายกิติภัทท์ เจิดเสริมอนันต์