รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1526051600520นางสาวยุภา จิรวาณิชย์
2526051600546นางสาวศรัญญา สมฤทธิ์
30448505020322นางสาวสุนิษา อมรินทร์
449505024122นางสาวจิตรี พิมพ์แก้ว
549505024262นายณัฐพล โพธิ์ขาว
6550505020168นายสหราช อมรพิพัฒน์
7550505020085นางสาวดุษฎี เติมดำรงพล
8550505020077นางสาวรัตติพร บานรุ่ง
950505020011นางสาวกรบงกชมาศ อิ่นแก้ว
1050505160197นางสาวนันทพร ธุศิริ
1150505160015นายกรกฤต แซ่หว่อง
1250505160056นางสาวกันตนา รางทอง
1350505160072นางสาวเกศกนก ศรีนาค
1450505160080นางสาวเจนจิรา นุราฤทธิ์
1550505160130นายทศพล แซ่ซื้อ
1650505160155นายธนะชาติ อุตมะพงศ์
1750505160163นางสาวนฤมล ผลเกตุ
1850505160171นางสาวธันยนันท์ ภัทรธีรนนท์
1950505160247นางสาวมนต์นภา บูรณะทองเจริญ
2050505160270นางสาววราภรณ์ เพิ่มการเจริญ
2150505160296นายวัชรพล รักษ์ศรีทอง
2250505160635นางสาวลลิตา สิทธิโคตร
2350505160700นางสาวศิรินภา เด๊ะไวการ
2450505160767นางสาวอรอุมา กุลนฤนาทวนิช
2550505020367นางสาวสุชาดา นาคสุริยะแสง
2650505160312นายวิโรจน์ อนันตกิจอุดม
2750505160387นายอภิวัฒน์ เกื้อวัฒนธรรม
2850505160403นางสาวอัจฉรา อนันต์ปัญญาวงศ์
2950505160452นายณฐพล เอื้อหิรัญกิตติ
3050505160510นายนวพล ไตรบรรพ์
3150505160569นายพรชัย บุญนิยม
3250505160601นายรณชัย เลิศนามเชิดสกุล
3350505160668นายวัชรพล ดาวเรือง
3450505160692นางสาวศิริกาญจน์ สันติวรกุล
3550505160775นางสาวอัชชาวดี กอเดช
3650505160783นายอัศราวุฒิ บุญโนนแต้
3750505020169นางสาวภรณ์ทิพย์ บวรวงศ์พิทักษ์
3850505020250นางสาวสิริวิมล ภู่งาม
3950505020284นางสาวสุดารัตน์ เลิศสิริกังวาน
4050505020326นางสาวเสาวลักษ์ แสงอมรรัตน์
4150505161070นายนัตถวุฒิ สังข์แก้ว
4250505161146นางสาวอาทิตญา ชูชาญ
4350505020086นางสาวนิยะดา มะลิทอง
4450505020136นางสาวพรพิณ อัตตทีป
4550505020151นางสาวแพรวา นวลหงษ์
4650505020334นางสาวอนุธิดา ศรีบัวบาน
4750505161179นางสาวน้ำฝน สุรินทร์
4850505161088นายบัณฑิต ลัคนาเลิศ
4950505161112นายวรรณศักดิ์ พรหมสิงห์
5050505161153นายธวิชา อรรควัตร์
5150505160205นางสาวเบญจมาศ รัตนิพนธ์
5250505160213นางสาวปิยะรัตน์ แสงเจริญวัฒนา
5350505020201นายวรวุฒิ บุตรละ
5450505160254นายรัชพล สายธนู
5550505160460นางสาวถนอมลักษณ์ แพทอง
5650505160429นางสาวกาญจนา วงศ์วรรุจ
5750505160288นางสาววรินทร วงแหวน
5850505160353นางสาวสิทธญา งามนนท์
5950505160395นายอรรถสิทธิ์ เหล่าสิริพรวัฒนา
6050505160502นางสาวนฤมล เสาแก้ว
6150505160627นางสาวฤทัยพร เสถียรวุฒิไกร
6250505160684นางสาวศจี กิตตินันทวรกุล
6350505160791นางสาวอาทิตยา นะวินรัมย์
6450505160148นายทิวากร มีแตร
6550505020144นางสาวพันธ์จิต พิพัฒพรรณวงศ์
6650505160189นายนัฐพงษ์ จิตรสวัสดิ์รักษา
6750505160221นายพิรุฬห์ เจนสุรวิทยา
6850505020029นางสาวกัลยกร ตั้งมั่นเจริญสุข
6950505020227นางสาวศิริกาญจน์ ยศสง่า
7050505020243นางสาวสวรรยา คงวัฒนะ
7150505160346นางสาวพลอยนภัส พรสุขวิเศษ
7250505160650นายวรุถ ลินลา
73550505020192นางสาวพสุชา สุพรชัยภักดี
74516051600554นางสาววิมลมาศ สดสำอางค์
7550505160718นางสาวสโรชา สุขสำเนียง
76550505020291นางสาวศลิษา รสานนท์
77550505020283นางสาวเสาวรส ด้วงสวัสดิ์
78550505020234นางสาวทิพย์นภารัตน์ กิจภัทรกุล
79550505020242นางสาวณัฐภรณ์ เสน่หา
80550505020259นางสาวสุปราณี ชูชาติ
81550505020267นางสาวธิดารัตน์ จันทรานิตย์
82550505020275นางสาวมธุรส เวชกิจ
83526051600041นางสาวอรทัย ฉิมวัย
84526051600108นางสาวสุภาวิตา บัวแดง
85094850502016นางสาวสุกิม พิศนอก
8650505160809นางสาวภัทรภร ลมูนพงษ์
87513051610022นางสาวจีรนันท์ กระทู้
88513051610048นางสาววันดี แซ่โล้ว
89513051610055นางสาวศรัญญา เบ็นแซ็ส
90526051700015นายเอกพร สิงห์แม
91526051700049นางสาวกิฐิกา ยี่ภู่
92526051700510นางสาววรรณภา พุ่มพวง
93526051700551นางสาวกฤติยา โกบุตร
9450505160098นายชวลิต พงศ์เสน่ห์วิทยา
9550505160262นางสาววรัญญา แซ่เตียว
9650505160361นายสุวพล พิพิธยากร
97526051700197นางสาวประภาพร โพธิ์ขาว
98526051700700นางสาววารุณี ฟักน่วม
99526051600165นางสาวอนุสรา หวังแอบกลาง
100526051600264นางสาวศิริพร พวงจำปา
101526051600348นางสาวสุภาภรณ์ ชลอ
102526051600496นางสาวสุภาพร แก้วเจือ
10350505160528นางสาวนันทวิกา คำแพง
104516051610157นายวิทยา อุ่นเรืองเกียรติ
105516051610108นางสาววิชญาพร บัวเพ็ง
106526051600090นางสาวนิสาลักษณ์ ฉลาดมาก
10750505160817นายทศพร พยุงวงษ์
10850505020128นายพงษ์พิพัฒน์ จันทลือ
10950505020276นางสาวสุชาลินี เชิดโชติเพ็ชร์
110526051600363นางสาวพิมพ์ลดา ยลยุพาชญากิตติ์
111526051700668นางสาวดวงแก้ว เซ็งแซ่
11250505160064นายกิตติวัฒน์ วรรธนะกุลโรจน์
11350505160437นางสาวกาญจนา พุทธิมา
114526051600199นางสาวอัมพิกา จันทร์ต๊ะ
115526051600058นางสาวปริศนา ทัพบุรี
116526051700023นางสาวเดือนฤดี หนูวิเศษ
11752605167213นางเพียงพิศ คาเมดะ
11852605167221นางสาวอัญคณา เหมทอง
11952605167239นายพีรพล บุญจีน
12052605167072นางสาวนัทธมนต์ ก่ำด้วง
12152605167122นางสาวกรอนงค์ นาคงาม
12252605167155นางสาวเกษมณี พลศักดิ์
12352605167205นางสาววงจันทร์ มหาหงษ์
12452605167247นางสาววลัยพร เรียงหมู่
12552605167338นางสาวสุกัญญา กุลจักร์
126526051600322นายปรีชา แซ่โค้ว
12752605167130นางสาวกัลยา พยอมชื่น
12852605167163นางสาวพัชรี นุชเทียน
12952605167171นางสาวมัททนา สันทาลุนัย
130526051600413นางสาวเกศริน ศรเฉลิม
131526051600256นายสิทธวัฒน์ รุจิโรจน์พิพัฒนา
13252605167015นางสาวอรพรรณ เชื้อเขตรกรรม
13352605167049นางสาวชลลดา ปาหลา
13452605167056นางสาววิมลรัตน์ สุราช
13552605167064นางสาวอารีรัตน์ ด่านสุขโสม
13652605167080นางสาวกัญญา รอดแจ่ม
13752605167098นางสาวสุมาลี เจียรนัย
13852605167262นางสาวหทัยทิพย์ คูณวงศ์
13952605167288นายนิวัตน์ วงษ์ศรีนาค
140526051600306นายระวีวัฒน์ แน่นอุดร
141526051600389นายเอกลักษณ์ พลายจันทร์
142526051600157นางสาวธิดารัตน์ เอี่ยมสอาด
143526051600330นางสาวสุนทรี สุวรรณศรี
144526051700650นายกรเทพ ตั้งธรรมโชติ
145526051700643นางสาวเบญวลี เพชรฤทธิ์
146526051600017นางสาวจุฬาลักษณ์ อัครกุล
147526051600140นางสาวสุจิตตรา ปึงวัชรสมิทธิ์
148526051600033นางสาววันทนีย์ นิยมวรรณ์
149526051600272นายวีรศักดิ์ ชุ่มสูงเนิน
150526051600025นางสาวสิริรัตน์ น้อยพงษ์
151526051700148นางสาวณัฐภรณ์ หงษ์ปาน
152526051600355นางสาวสาธิยา ทองคง
153526051600181นางสาวพรรณนิภา ขามช่วง
154526051700056นางสาวจิระลักษณ์ แก้ววิลาศ
155526051600207นางสาวจารุวรรณ พุ่มจันทร์
156526051700031นางสาวรุ่งทิวา ปะระพันธ์
157526051600280นายสาธิต กลีบจำปา
158526051700544นายพิชิตชัย สิงห์โสภา
159526051600454นางสาวนฤมล แก้วมุกดา
16050505160320นางสาววิชาภรณ์ เทือกต๊ะ
16150505160585นางสาวพิมพ์ชนก ภู่มาลีรัตน์
16252605167114นางสาวศินีนาถ วรยศ
163526051600397นายเสกสรร สืบสาย
16450505160676นางสาววิกานดา เที่ยงวงษ์
16550505160551นางสาวปวีณา พิพิธสมบัติ
16650505020052นางสาวชญาณุตม์ รัชเวทย์
16749505025079นางสาวภัคนัฏฐ์ พุฒิธนะพันธ์
16849505020203นายพิเชฐ สุขุมประเสริฐ
169516051600315นางสาวอัชราพร พึ่งสาย