รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536051600438นายวิศรุต มณีรัตน์
2536051600453นางสาวสยามล สำราญบุญ
3536051700071นายณกรานต์ กระถินทอง
4536051700410นางสาวอภิญญา เปียคง
5536051610049นางสาวสุรีย์พร ช่างประดับ
6536051610189นางสาวปวีณา อ้นศิริ
7536051610205นายพีรพงค์ เจนวิทยายศ
8536051610437นายชานนท์ วิวัฒน์มณีกร
9536051617010นางสาวรินดา ตาดี
10536051617051นางสาวกัญญา ทวีพิมลสัจจะ
11536051617135นางสาวชนิสรา งานโคกสูง
12536051617192นางสาวขนิษฐา เวียงเงิน
13536051617028นางสาวเบญจารงค์ สัตยานุกูล
14536051617044นางสาววรัญญู สะศรี
15536051600024นางสาวกรรณทิมา เกษจรัล
16536051600123นางสาวเพ็ญพร บุญมีศักดิ์
17536051600164นางสาววิราวรรณ บุญสอาด
18536051600222นางสาวสิริกรานต์ ฟักหวาน
19536051600271นางสาวชลธิชา บุญประเสริฐ
20536051600321นางสาวจิราวรรณ คำภีระ
21536051600412นางสาววิชุดา กระเป๋าทอง
22536051600420นางสาววิดารัตน์ ร.รุ่งเรือง
23536051600487นายอนุกูล อินเจริญ
24536051700022นายกฤษณะพงษ์ เกตุขุนทด
25536051700048นางสาวเขมณัฏฐ์ กิตติจิราพัฒน์
26536051700253นายธนานันท์ ตันติยวุฒิ
27536051700261นางสาวธนิดา สิรยาคม
28536051700287นางสาวปนัดดา รอดพานิชย์
29536051700436นางสาวสิรินพร โพธิจันทร์
30536051700444นายสุรชัย ตองอ่อน
31536051610015นางสาวพรพรรณ นิจศรีวงษ์
32536051610072นางสาวกัญชลิกา แพงแก้ว
33536051610155นางสาวปภัทรสร เกื้อทาน
34536051610171นางสาวเบญจทิพย์ สว่างแสงเงิน
35536051610221นางสาวระวีวรรณ อังกาบศรี
36536051610320นางสาวสุกัญญา คล้ายมี
37536051610338นางสาวสุกัญญา ท้าววรรณชาติ
38536051610387นางสาวอรอุมา อุไรวงค์
39515051601612นายกุลภาณุ สุระเสนา
40536051617085นางสาวเพ็ญพัก เอกวงศ์ษา
41536051617093นางธัญญ์นภัส ดำรงค์เจริญรักษ์
42536051617101นางสาวอัจฉรา บัวคลี่
43536051617218นางสาวณัชชา อนันตภูมิ
44536051617226นายจิรัสย์ อุไพพานิช
45536051617234นางสาวพนารัตน์ ภักดี
46515051600812นางสาววัชรีย์ ชันกิ่ง
47515051600820นางสาววันดี บำรุงกิจ
48515051601570นางสาวปานทิพย์ นพแดง
49515051601596นายนิพนธ์ กีฬาโภชน์
50515051600580นางสาวชญาภร ลิ่วสุวรรณธาดา
51536051600446นางสาวศศิธร ยางธิสาร
52526051600553นางสาวพรพรรณ สิมมา
53536051700121นางสาวเนตรนภา ชมภู
54525051600514นางสาววิภรณ์ ผึ่งผาย
55525051600522นายสมเกียรติ กุหลาบทอง
56525051700033นางสาวนงนภัส มาตราช
57525051700124นางสาวลาวัลย์ เรืองศิริลักษณ์
58525051700140นางสาวนันท์นรี พึ่งเนตร
59525051700348นางสาวพิมพ์ชญา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
60525051600050นายอดิศักดิ์ สิงหา
61525051600621นางสาวปุณณดา ธาดาเกษมโสภณ
62525051600738นายพงษ์พันธ์ อมรอรรถวิทย์
63525051600837นางสาววรรณทิพา กล่ำทอง
64525051700058นางสาวไพยภรณ์ คุ้มวงษ์
65525051600126นายขวัญเมือง คำประเสริฐ
66525051600225นางสาวฑุติยกานต์ สาริกะวณิช
67525051600613นางสาวอรอนงค์ เกิดสมบัติ
68525051700447นางสาวทัศวรรณ พรมแปง
69525051600399นางสาวอนัญญา นุ่นสวัสดิ์
70525051600878นายอนุพันธ์ บูรณะสาคร
71525051700330นางสาววรปัญญ์ สุวรรณ
72525051700520นางสาววิลัย ทองสุข
73525051700223นางสาวสิริภรณ์ นาวายนต์
74525051600068นายกิติพงศ์ สุทธิจักรี
75525051700405นางสาวเปมิกา ลิมปิรังษี
76525051700504นางสาววาทิณี ฐานธนเกียรติ
77525051600845นางสาวเมธาวดี สัมปชัญญานนท์
78525051600647นางสาวกมลชนก ภาณุวัฒน์กุล
79525051700165นางสาวรัชดาภรณ์ อัตวัฒนา
80525051700090นางสาวจุฬาลักษณ์ เพ็ชรน้ำทอง
81525051600217นายชยุตม์ มนตรีเลิศรัศมี
82525051600373นางสาววาสนา น้ำใจตรง
83525051700181นางสาวชนันนัทธ์ ทรัพย์ไทรงาม
84525051600209นางสาวดาริณี แจ่มขุนเทียน
85525051700108นางสาวศันสนีย์ ดิษสมาน
86525051600639นายทรงยศ โชคชัย
87525051600894นายประวิทย์ บรรเทิงจิตร
88525051700462นางสาวสายสุรีย์ รอดโฉม
89525051600134นายณัฐพล ทิพยกะลิน
90525051600886นางสาวจอมขวัญ ทวีคงศักดิ์สกุล
91525051600795นางสาวธารารัตน์ สุวรรณหงษ์
92525051600662นายปฐมพงษ์ อยู่เอี่ยม
93525051700413นางสาวสุดารัตน์ แสงแก้ว
94525051700066นางสาวปนัดดา ชมชาติ
95525051600555นางสาวลักษณารีย์ ทองกิ่งแก้ว
96525051600159นางสาวนันทิยา สารีวัน
97525051700215นางสาวจันธิรา ฉันทนาภรณ์
98525051700306นางสาวอัมพวัน เนตรเมือง
99525051700421นางสาวกุลวดี ตันเจริญชัย
100525051600597นางสาวสิริธร จงรักษ์ถาวร
101515051600564นายอรรถพงษ์ นิ่มนวล
102525051600753นายณัฐกร ตุ้ยทา
103525051600944นางสาวมณีนุช รัศมีบำรุงวงศ์
104536051617036นายศุกกิตติ์ ชังวัดดี
105536051610130นางสาวดวงกมล ขำพินวงศ์
106536051610288นางสาวสมพร เผด็จสุวันนุกูล
107536051610106นางสาวจรรยา ไขขุนทด
108525051600977นายฐิติกร อื๊อนุเคราะห์
109546051600023นางสาวกาญจนา ราชปัญญา
110546051600049นางสาวตติยา เกตุมาก
111536051617069นายคมสัน สกุลวิกัย
112536051610361นางสาวอมรรัตน์ แย้มรส
113546051600254นางสาวบุปผา ศรวณีย์
114546051600221นางสาวทรงสุดา เพชรนาท
115546051600387นางสาววิภาดา สุสมบูรณ์
116546051600288นางสาวพรทิพย์ จันทนา
117525051601025นางสาวสาวิตรี รังษีมณีรัตน์
118525051601041นางสาวกาญจนา มุ่งกลาง
119525051601066นางสาวดวงฤดี ประเทศ
120546051600155นางสาวสมลักษณ์ เสือเอก
121546051600031นางสาวจิราภรณ์ ป้อมงาม
122546051600338นางสาวเมณิตา รื่นกาย
123546051600197นางสาวกิตติมา ตรัสบวร
124546051600098นางสาวเนรัญชรา มิลอน
125536051610056นางสาวอรุณวรรณ แซ่ตั๋น
126525051600019นางสาวกมลทิพย์ ปิ่นแก้ว
127525051600308นายรณชัย ฝึกศิลป์
128536051610429นางสาวอุมารัตน์ ปานเจริญ
129525051600969นายอาทิตย์ เริงสิริสันติวงศ์
130546051600312นางสาวพิชญาภา สารอรรถ
131546051600106นางสาวเบญจวรรณ เย็นใจ
132546051700070นางสาวแววดาว เพ็งขยัน
133546051610022นางสาวจรรยา จรรศิลป์
134525051601009นางสาวอัจติมา อุ่นสอน
135546051700328นายอลงกรณ์ ช้างชาญรบ
136546051700278นางสาววิสุณี ดอกบัว
137546051600064นางสาวธัญญพัทธ์ อรรถีโภคอนันต์
138546051600247นางสาวนพวรรณ วรรณศุกร์
139546051610410นางสาวศศิภา คำเม้า
140546051700047นางสาวมณีพร สังข์อยู่
141546051700088นางสาวสมฤทัย พุ่มบัณฑิตย์
142546051610063นางสาวน้ำฝน โรจน์ชลา
143546051700054นางสาวลาวัลย์ รวงผึ้ง
144546051600320นางสาวไพจิตตรี โคกาปุญ
145546051700203นางสาวประภานันท์ โรจนธรรมณี
146546051600460นางสาวกิตติยา วรยศ
147546051610030นางสาวเจนจิรา สังข์ยะรอ
148546051600437นายอรรถพล แย้มอินทร์
149546051600395นางสาววิลาวัณย์ ราศรีสวัสดิ์
150546051700104นางสาวกรรณิการ์ เตชะบุตร
151546051610048นางสาวชนาไพร วงคำผา
152546051610519นางสาวกัตติกา ชาญชัย
153546051610659นายภาณุพงศ์ เลากสิกรรม
154546051610683นางสาวแสงจันทร์ สายแสง
155546051610675นายวีรภัทร์ แวงเลิศ
156546051610600นายปรีชา จีนนำหน้า
157546051610576นายบุญธรรม แก้วบุญเรือง
158546051610535นางสาวธิดา วัฒนะ
159546051610709นางสาวหัถยา ทองสาย
160546051610428นางสาวสุภัสสรา อินทร์อุไร
161546051610543นางสาวนิชรา โสภัย
162546051610550นางสาวนิตยา มาศสุรางค์
163546051610568นางสาวนูรียา มะประสิทธิ์
164546051610618นางสาวปรียนุช ก้อนวิมล
165546051610626นางสาวปวีณา สารสุข
166546051610634นายพิชิต เขียวสด
167546051610642นางสาวเพ็ญวดี ศรีประสิทธิ์
168546051610667นายวสันต์ แซ่เตียว
169546051610691นางสาวหวานใจ ศรีเทศ
170546051610725นางสาวเอมปรียา บุญขาว
171546051610527นางสาวณัฐิยา ทัพศร
172546051610014นางสาววันวิสาข์ สิงคมาศ
173546051700062นายวุฒิโชติ ดะมาลี
174546051600486นางสาวขวัญทอง สุขใหม่
175546051600478นางสาวจันทิมา ก่อแก้ว
176546051610592นางสาวประภาพร บุญนาดี