รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525051601074นายคงฤทธิ์ เตียเจริญ
2525051601082นางสาวจันทริกา จันทรกิ่ง
3546051610071นางสาวนิตยา ชัยสิทธิ์
4546051610113นางสาวศรีสมัย คำพันธ์
5546051610121นางสาวศรีสมัย ภูมิโคกรักษ์
6546051610162นางสาวคเณศ์พร เสนแก้ว
7546051610261นางสาวมลฤดี ศรีจันทร์
8546051610287นางสาววรรณภา จ้อยแก้ว
9546051610295นางสาววรรณิศา สายทอง
10546051610303นางสาววรรษมล คันศิลป์
11546051610329นายสมควน นันตสุวรรณ
12546051610436นายธีระพล ชะดี
13546051610444นางสาวอภิญญา โคสา
14546051610451นางสาวน้ำฝน สิงห์ทอง
15546051610493นายธันวา นาคราช
16546051600304นางสาวพัชราภรณ์ สนิทนวล
17546051610741นายธนะรัชต์ เจริญทรัพย์
18546051600528นางสาวปณิชา ณิชธัญญากุล
19546051600544นางสาวปาริชาติ สีหารัตน์
20546051600569นางสาวณัฐติยา ศรีเอม
21536051617242นายสิทธิวรรติ ปราณวิภา
22546051700211นางสาวประวีณา สะโหนนอก
23546051700237นางสาวเปรียบดาว ชุ่มนาเสียว
24546051700286นางสาวศศิวิมล พิทักษ์พานิช
25546051700419นางสาววิชชุดา จินดาสวัสดิ์
26546051700427นางสาวศิรินพร พลหว้า
27546051617241นางสาววิมลรัตน์ ยะสา
28546051617175นางสาวพัชรี เกี๋ยงภา
29546051617050นางสาวจุฑามาศ ขอเหนี่ยวกลาง
30546051617316นางสาวอำภาพร สีหะอำไพ
31545051700445นางสาวเวียฮ์ดา โอ.เอส. อามูดี้
32535051700024นางสาวจิราพร ชั่งดี
33535051700065นางสาวธนวรรณ เอกกุล
34535051600075นางสาวดวงภรณ์ คงคาไหว
35535051600091นายนวพรรณ สามพันพ่วง
36535051600554นางสาวรุ่งไพลิน รอดประเสริฐ
37525051600704นางสาวอัยลดา บานชื่น
38525051600266นางสาวปาริชาติ นกหงษ์
39535051600166นายสมหวัง พงษ์สานต์คีรี
40535051600653นายอรรถพล สันติพร้อมวงศ์
41535051700156นางสาวกิตติมา ไกรนอก
42535051700289นายยศพันธ์ จรรยา
43535051700297นางสาววรัญญา ทองมีแสง
44535051600737นางสาวรสสุคนธ์ จันทร์สว่าง
45535051700479นางสาวชญานันท์ เพ็ชร์ช้าง
46535051700412นายรัชกร ศิรดุลยกร
47535051600273นายชัยวัฒน์ ชื่นชัยแสงสุริยา
48535051600372นายนิติพัฒน์ ชาญไชยจารุดล
49535051600380นางสาวเบญจวรรณ หลงสมบุญ
50535051600752นางสาววราภรณ์ เรโอ
51535051600810นางสาววิลาสินี รักสนิท
52535051600687นางสาวพัชราภร พุทธลีลาศ
53535051600729นายรภพ บูรณเจริญทรัพย์
54535051700248นางสาวปณิธาน อู่สุวรรณ
55535051600778นายวัชระ โตจำศิลป์
56535051600455นางสาวนภสร จันทร์กุล
57535051600471นางสาวนุจรินทร์ จูมะโรง
58535051700453นางสาวสุทธิลักษณ์ พูลประดิษฐ
59535051700206นายณรงค์ โสภา
60535051600174นางสาวพนินทรา เมฆอ้อย
61535051600935นางสาววรัญญา จานประเสริฐ
62535051600281นายอเทวะ เชื้อโยธิน
63535051600042นายณัฐพงษ์ สุปะวา
64535051600448นายธัชชัย พาณิชดำรง
65535051700446นางสาวสุชาดา ไหมเสมอ
66535051700438นายสิทธิพันธ์ อำพัน
67535051700255นางสาวปาณิสรา งามพลาดิศัยกุล
68535051700461นางสาวหทัยรัตน์ บุญทัย
69535051600430นายชัยพร ตั้งโชคสิริกุล
70535051600950นางสาวสุภัสจี ภักดีพุดซา
71535051600802นางสาววิรัญญา เจริญผล
72535051600984นายภควัต ธนากุลอนันต์
73535051600588นางสาวสุภาพร ชินคำ
74535051700123นางสาวอริศรา ชูศรี
75535051600489นางสาวธิดาภรณ์ ศรีฟ้า
76535051700271นางสาวภัทราพร พิทักษ์ธรรม
77535051600133นางสาวพรศิริ สืบเสาะเสมอ
78535051600745นางสาวลลิตา ขวัญเจริญสุข
79535051700115นายเสน่ห์ แสงสุวรรณ
80535051600406นางสาวปิยพร ปั่นพงษ์
81535051600059นายณัฐวุฒิ แซ่ตั้ง
82535051700396นางสาวนิษฐารัตน์ ชนะบูรณ์
83535051600943นายวีระชน โคตรชา
84535051700321นางสาวจรินรัตน์ คชเผือก
85535051700073นางสาวนิตยา เชาว์เครือ
86535051600067นางสาวดลหทัย สกุลเกียรติดำรง
87535051700370นางสาวนันทวัน ใจดี
88535051700180นางสาวซอฟียะฮ จิตต์สอาด
89535051600968นายเอกพันธ์ จิรอนุชิต
90546051600429นางสาวอรชร สุวรรณศิริ
91546051610337ว่าที่ร้อยสามารถ แก้วสิน
92546051617118นางสาวธัญชนก จิณกับ
93546051600379นายวิชยุตม์ กรุดเพ็ชร์
94546051700096นายเสฐียรพงษ์ สำแดงสุข
95546051610170นางสาวจินตหรา ถาวรพัฒน์
96546051617233นางสาววรุณ บุญอินทร์
97546051617126นางสาวนันทนิตย์ ตายา
98546051617134นางสาวนัยน์ปพร มีมุข
99546051617183นายพีระวิชญ์ สูตรขวัญ
100535051600927นางสาววรัญญา หงษ์นิกร
101556051700046นางสาวยุพา หอทอง
102556051600097นางสาวหทัยทิพย์ ยี่ขิง
103556051600055นางสาวพิมฤทัย นวลวัน
104556051600139นางสาวภัคจิรา เพ็ชรสันทัด
105556051600113นายอัครวัฒน์ ชยุตจีราวัฒน์
106556051700020นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
107556051600089นางสาวเสาวดี อนุสรณ์กมลา
108556051600543นางสาวอังคนา ศิริเพ็ญ
109556051600071นางสาวสุจิตรา คงมี
110556051600147นางสาวกรรณิการ์ สุภา
111556051600014นางสาวกานต์สินี ทองดี
112546051610501นางสาวสุภัสรา ปัถวี
113535051600646นางสาวสุนิตตา คงถาวร
114535051600901นายอภิชัย โชคทิพย์เจริญ
115546051617100นางสาวธนาภา สอนการ
116535051601024นางสาวปราริฉัตร นุชาติวงศ์
117535051600547นางสาวรุ่งนภา อินทรวิเชียร
118525051600530นางสาวพัชรี ศรีสงคราม
119535051600364นางสาวนริสรา ลิ้มประเสริฐ
120535051600224นางสาวกิติยา สายายนต์
121535051600562นางสาวลลิตา ราษฎร์พิภพ
122535051600844นายสมมาศ สบายสุข
123535051600620นางสาวอัญชลี จันทร์ยิ้ม
124536051617259นางสาวอภิญญา ดีหมื่นไวย์
125556051610096นายวีรพงษ์ เนื่องแก้ว
126556051610054นายนวภูมิ เนียมท้วม
127556051610070นางสาวลัดดาวัลย์ วิสาชัย
128556051610146นางสาวสุพัตรา ทองประดับ
129556051600253นายธนะยศ ภุคุกะ
130556051600444นางสาวศศิธร ละครแก้ว
131556051600279นางสาวนภัทร เรืองฤทัย
132535051700487นายศวัส ศรุติวาทการ
133546051617209นางสาวมลิดา นนท์นภา
134546051617191นางสาวภัทราวดี ฤกษ์สมโภชน์
135546051617266นางสาวศุภรัตน์ ปานสาคร
136546051617258นายวิศรุต ศรีสันต์
137546051617043นางสาวจิราวรรณ อัครเสนีย์
138556051600303นายนันทพงศ์ สาแก้ว
139535051601040นายรัชชานนท์ ศรีดุลยกุลย์
140556051610120นางสาวศุภาพิชญ์ เมฆอากาศ
141556051600212นางสาวณัฐชยา บำรุงคุณากร
142535051601073นายสมบูรณ์ ตันติธรรมฐิติ
143535051601099นางสาวภัคจิรา สิทธยางกูร
144556051700228นางสาวณัฐนรี รุ่งเรือง
145556051700244นางสาวตรีรัตน์ เกตุสอาด
146556051610153นายธนา ประสงค์ศิลป์
147556051700277นางสาวปลายฟ้า เป็งเมืองลอง