รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535051600117นายปันปิติ จุลมานะ
2545051700239นางสาวเกวลิน มุทาพร
3545051700130นางสาวสมปอง ป้องพิมาย
4545051700296นางสาวภัสรา แซ่ตั้ง
5545051700361นางสาวสุทธิ์หทัย ใจเพชร
6545051700387นางสาวหทัยชนก ศุภหัตถี
7545051700015นางสาวกมลนันท์ มีสติ
8545051700023นางสาวกวินทิพย์ อุดมศรี
9545051700056นางสาวฐนิตา ผลศรีทอง
10545051700064นางสาวณัชชา อัคผล
11545051700080นางสาวนพวรรณ สรรพ์เจริญ
12545051700395นายเกษมพงศ์ จารุภักดีกุล
13545051700411นางสาวพรวิไล ทัศนศรีวรการ
14546051617019นายกชกร ตนัยธัญ
15545051700403นายโจ ธนะศรี
16546051617092นางสาวธนาพร ภูเลื่อนลอย
17546051617167นางสาวปรียานุช ชัยสุขสันติ์
18556051600386นางสาวรักวลี แสงขาว
19556051600436นางสาววิไลลักษณ์ สื่อเฉย
20556051600469นายศุภกิจ ศิริชน
21556051600493นางสาวสุพิชา ลำดวน
22556051610021นายเกียรติชัย แดนไธสง
23556051600022นางสาวปิยรัตน์ อันสมบูรณ์
24556051600311นางสาวนิภาพร บุญผล
25535051601081นายณัฐภณ ผลส่ง
26556051600402นางสาวฤดีพร พุ่มพวง
27556051600576นางสาวเฉลิมขวัญ แย้มเสนาะ
28556051617018นางสาวกัญญ์ชลา จะวะนะ
29556051617034นางสาวญาณี ปานเอี่ยม
30556051617042นางสาวพรฉวี บุญปฐมพร
31556051700301นายวสกร แก้วโสวัฒนะ
32556051700335นางสาวอรพรรณ สาตะโยธิน
33556051610278นางสาวประภัสสร คณิตเลขการ
34525051600316นายกฤษณะ ศิละมัท
35556051700202นางสาวจารุวรรณ จูมพันธ์
36545051600074นางสาวพิรุณพร คนึงเหตุ
37545051600538นางสาววรัญญา สรรอุดมอยู่สุข
38545051600579นายสุวรรณ กาญจนอักษร
39545051600934นางสาวสุวิมล ภัคโชค
40545051600942นายปณวัตร ชลบุษปกุล
41546051600445นายอีสวาดี้ มานฮะเล็ม
42545051600603นางสาววิลาสินี คำเจริญ
43545051600306นายธีรนิติ์ นาคสัมฤทธิ์
44545051600330นายปองพล ศิริชัยวัฒนา
45545051600355นางสาวพัชรี อิ่มรัง
46545051600553นางสาวสุภัค ปรีเปรม
47545051600736นางสาวสุกัญญา พรรษา
48545051600165นายปราโมทย์ นันทพูลสิน
49545051600678นางสาวอภิญญา โรจนภิญโญ
50545051600546นางสาวโชติภา แก้วสระแสน
51545051600348นางสาวพจมาลย์ ฆ้องประเสริฐ
52545051600868นางสาวมณฑณิกานต์ รางทอง
53545051600660นายอนวัฒน์ ไวยครุธ
54545051600959นายพริสร วงศ์คงสวัสดิ์
55545051600991นางสาวธัญชนก โสมทัศน์
56545051600918นายวีรคุณ สุริยาสกล
57545051600777นางสาวสุภาวดี ยืดยาว
58545051600876นายมณยศักดิ์ กัณหารักษ์
59545051600371นายภัคเดช ธัญทรงธรรม
60545051600504นายนฤเบศร์ ล้ำคุณากร
61545051600322นายปรวัฒน์ สวัสเอื้อ
62545051600843นายเอกรินทร์ สมบุญสา
63545051700262นางสาวประภัสสร พันธ์มะลี
64545051600926นางสาวสโรชา อายะนะบุตร
65545051600389นายภูวนัตถ์ เนตรทิพย์
66545051600520นางสาวรุจิษยา สิทธิวนิช
67545051600421นางสาววรัญญา สิทธิขันแก้ว
68545051600587นางสาวอาริยา สนอุทา
69545051600850นางสาวเพ็ญนภา บุตรพรม
70545051600462นายณัฐชนน สิริพัฒนกรชัย
71545051600900นางสาววิมลรัตน์ แซ่เฮ้ง
72545051600405นางสาวรัชฎาภรณ์ กลมกล่อม
73545051600488นายธนพล พิทยาวรกุล
74545051600728นายสวิตต์ วงษ์วรรณ
75545051600819นางสาวอภิญญา ถ้ำสูงเนิน
76545051600835นางสาวอมลณัฐ กุศลสุวรรณเลิศ
77545051600041นางสาวบงกชรัตน์ ธูปกระแจะ
78556051600485นางสาวสุธารัตน์ ปลัดเปี่ยม
79556051600394นายรุ่งเรือง ศิริพัฒนเวทย์
80566051600021นางสาวกัญญารัตน์ แก้วรุ่งเรือง
81566051600039นางสาวกัลยรัตน์ จ้อยกลั่น
82566051600229นางสาวหนึ่งฤทัย รุ่นหัน
83556051617083นางสาววราภรณ์ บุญอิ่ม
84566051600138นายพรชัย สาระภา
85566051600203นางสาวศศิประภา ปานจินดา
86566051600054นางสาวแจนจิรา สายยืด
87566051600286นายเจษฎ์ชยากร อินต๊ะวงศ์
88566051600583นางสาวพนิดา ชมรัก
89566051600609นางสาวรัตนา ชมนก
90566051600625นางสาวสุวรรณ มหันโต
91545051600801นายอนิรุจน์ เนตร์เมือง
92545051600249นางสาวฐิตินาฏ เครืออินทร์
93545051600272นายณัฐชนนท์ ทรัพย์เจริญ
94545051600470นายทรงยศ บุบผาวาสน์
95545051600314นางสาวเนตรอัปสร รุ่งเรือง
96545051600264นางสาวณัฐกาญจน์ เวชกรณ์
97545051600173นางสาวปิยาภรณ์ คชินทร
98545051600280นางสาวณิชาภัทร หลักทอง
99545051600223นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์เกลี้ยง
100545051600496นางสาวธัญวรัตม์ สมหมาย
101556051600535นายอรรคพล ศิริบุปผา
102556051600238นางสาวทิพย์วรรณ บรรจง
103556051617059นางสาวพรรณทิพา อุนยะพันธ์
104566051600245นางสาวนุชจรินทร์ ยี่ชัย
105566051600088นางสาวดารารัตน์ โยธารักษ์
106566051600112นางสาวเนตรนภา ทองสกุล
107566051600344นายณัฐวุฒิ ไวว่อง
108566051600401นางสาวพวงเพชร วาณิชย์มานะกุล
109566051600534นางสาวสกุลรัตน์ บอกประโคน
110566051600260นางสาวกัลยาณี สุโพธิ์
111566051600211นางสาวสุพัตรา อนันตภักดิ์