รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555051600750นางสาวศิริลักษณ์ เฮงเต็ก
2576051610201นางสาววิไลลักษณ์ สุวรรณจันทร์
3576051610342นางสาวศิริพร จันทร์แก้ว
4555051600909นางสาวศิริลักษณ์ บุญธรรม
5576051610144นางสาวฐานศร รัศมีโรจน์
6576051600426นายกล้า สมิงรัมย์
7576051600087นายโชคดี ตันวงศ์วาล
8576051610060นางสาวชนิดาภา อริยกมลเลิศ
9576051610086นายธวัชชัย บุระกรณ์
10576051610102นางสาววุฒิญา กระต่ายรักษ์
11576051610185นายอนุกูล นิลเผือก
12576051610276นายวสันต์ สู้ทุกทิศ
13565051600031นางสาวกุลดา ขจัดภัย
14565051600072นางสาวซารีน่า พุฒตาล
15565051600080นายฐิติพันธุ์ จุลบุรมย์
16565051600122นางสาวณัฐรดี งามขำ
17565051600130นางสาวตรีฉัฐ ศรีสวัสดิสรรค์
18565051600189นายนริศร์ธรณ์ พจนพรพันธุ์
19565051600239นายปุณยเชฏฐ์ มหาสุวรรณชัย
20565051600288นายไตรรัตน์ อนันตสิทธิ์สกุล
21565051600312นางสาวลลิต์ภัทร ศรีวิราช
22565051601120นายนัฏฐภัทธิ์ ศิริโชติอัศวกุล
23565051601179นางสาวปัญญาพร รหัทพฤฒิวงศ์
24565051601278นางสาวอิงอร ปัดถา
25565051601286นางสาวสุจิตรา ต่อสุทธิ์กนก
26565051601294นายอรรถพล สุขประเสริฐ
27565051601302นายธนภัทร ที่พัก
28565051601310นายธีรวัฒน์ เลิศอัศวกร
29565051601369นางสาวอิศราภรณ์ ชูเสือหึง
30565051601377นายสัญญา มาลีศรีสุกใส
31565051601385นางสาวดาริกา มีไชยธร
32565051601500นางสาวโฉมยงค์ ถมปัด
33565051601518นางสาวประภาภรณ์ โพธิ์ชัยภูมิ
34565051601526นางสาวกาญจนา ชุ่มมงคล
35566051600153นางสาวพิมพ์สิริ เอกสุข
36586051600029นางสาวเกวดี ตู้บุดดา
37586051600037นางสาวขวัญกมล เขียวประทุม
38586051600060นางสาวดวงกมล ปานมุข
39586051600193นางสาวอรพรรณ อินต๊ะ
40586051600219นางสาวกชกร นามเสาร์
41586051600318นางสาวมารตี นุสโส
42586051600334นางสาววิรดา ทาสอน
43586051600409นางสาวอินธิรา วรามิตร
44586051600482นายอิศเรศ นาคสุวรรณ
45565051610048นางสาวฐิติรัตน์ นิธิญาณโรจน์
46565051610105นางสาวมณฑิรา สอาดรัตน์
47565051610154นางสาววิฐี วงศ์ชารี
48565051610162นางสาวสใบทิพย์ ชุมพล
49565051610196นายโสฬส กิจชัยขจร
50565051610212นางสาวกมลวรรณ ศรีสำราญ
51565051610238นางสาวศิริรัตน์ ทรงสำเร็จ
52565051610246นางสาวธันย์ชนก กิ่งยงค์
53565051610253นางสาวสุดาวรรณ โหราศาสตร์
54565051610345นางสาวสิริกร ชูศรีชาติ
55565051610360นางสาวกชกร เพชรแสงสว่าง
56565051600726นางสาวอลิสา ปิตะแสง
57565051600742นางสาวอารียา บุญเกลี้ยง
58565051600791นางสาวสุพัตตรา เจริญยิ่ง
59565051600809นางสาวเอื้อมพร ศิริวรรณ
60565051600858นายภาณุพงศ์ ศึกษากิจ
61565051600866นายภิรมย์ กล่ำดิษฐ์
62565051600916นางสาวลลิตา ศรีสันติ์
63565051600924นางสาววนิดา บุญอยู่วัฒนะ
64565051600932นายศรัณย์ ประชากุล
65565051600940นางสาวศิรินทร์ธร ศรีกลัด
66565051600965นายศุภณัฐ โรจน์สุวิชัย
67565051600973นางสาวสาวิตรี ดาดลานี
68565051600981นางสาวสุชานาถ เคียงประคอง
69576051610037นางสาวกรรณิการ์ จุกลาง
70576051610367นางสาวเจนจิรา รอดรำพึง
71576051610128นางสาวอาภาภรณ์ มูลเกษ
72586051610168ว่าที่ร้อยตรีศรายุธ ผ่องมณี
73586051610184นายกฤษนัย เขียวหวาน
74586051610093นางสาวภานุมาศ หิรัญรัตน์
75586051610176นางสาวอาภรณ์ พิรพัฒน์
76565051600320นางสาวประภัศรา แสงโชติ
77565051600346นางสาวกาญจนา ทรัพย์พิพัฒน์
78565051600361นายจักริน งอนหอม
79565051600387นางสาวฉัตรมณี ชมจินดา
80565051600395นางสาวชนัญญา พัดมา
81565051600403นางสาวชนากานต์ สารบูรณ์
82565051600429นางสาวชวนงค์ สีทา
83565051600437นางสาวณัฐกานต์ ยุติธรรม
84565051600445นางสาวณัฐพร ศรีคุ้มวงษ์
85565051600452นายณัฐพล ธรรมสุนทรี
86565051600460นายทศพล ยุวชาติ
87565051601096นางสาวธิดารัตน์ รัตตกุล
88565051601112นางสาวนฤมล บุญน้อม
89565051601021นายอติชาติ จินดามัง
90565051601054นางสาวอลิสา มะนาวหวาน
91565051601062นางสาวอารยา ปากอง
92565051601088นายอุดมวิทย์ คงพุนพิน
93565051601211นายศราวุธ สิงห์นิล
94565051601245นางสาวปวีณา ประดิษฐวรางกูร
95565051601252นายกฤติน ตั้งสราลักษณ์
96565051601260นางสาวธารีรัตน์ สอนสุภาพ
97565051601229นางสาวอนุชตรา ศรีวรรธนะ
98565051600536นางสาวมุจลินท์ สอดสว่าง
99565051600544นางสาวโยติการณ์ กระแก้ว
100565051600551นางสาวลัดดา พันธุ์จบสิงห์
101565051600569นางสาววชิราวดี ราวินิจ
102565051600601นางสาววาสนา ธรรมศิรารักษ์
103565051600619นางสาววิภาวี แซ่เฮ้ง
104565051600668นายสัญชัย สุขสวัสดิ์วัฒนา
105565051600684นายสุขสวัสดิ์ เตชะกิตติขจร
106565051600692นางสาวสุรนดา แหน่งน้อย
107565051600700นางสาวอรปรียา มาฆะสวัสดิ์
108565051700013นางสาวกนกวรรณ โกฮวดเฮง
109565051700062นางสาวครินธร เอบาตา
110565051700112นางสาวชัญญานุช เจริญสุข
111565051700161นางสาวถิรพร พันธ์บุตร
112565051700310นายศรายุทธ ชินสุขีพร
113565051700344นางสาวสุวดี อนุดีเก้า
114565051700369นางสาวอิสรีย์ พวงบุบผา
115565051700377นายกฤษฎา ทองอยู่
116565051700385นางสาวฟาร์รีดา โอเอส อามูดี้
117565051700393นางสาวมณีรัตน์ มณีสัจจัง
118565051700435นางสาวกันติศาวดี ช่างประดิษฐ์
119565051700476นายธมยศ นิธิกิริโยปกรณ์
120565051700492นางสาวนุชจิรา ศิลารักษ์
121565051700559นางสาวพชริตา วัจนะรัตน์
122565051700575นางสาวพิชญานิน กาญจนธารทิพย์
123565051700625นางสาววิกานดา จันทนาลักษณ์
124565051700641นางสาวสาวิตรี วิเชียรกุล
125565051700658นางสาวอนงค์นาถ ซุ่นเซ่ง
126565051700682นางสาวจิตติมา คงรัตนประเสริฐ
127565051700690นางสาวชลธิชา ฤทธิ์มนตรี
128565051700716นายอดิศร บรรเทิงกุล
129565051700732นางสาวสุทธิดา ใจสงบสุข
130565051700740นางสาวมีนาพร มลคล้ำ
131565051700757นางสาวปิญาลักษณ์ ปิยชัยกวี
132565051700765นางสาวเบญจพร อินทร์จักร์
133586051610101นางสาวกนกวรรณ นะราโต
134555051600396นายณัฐ หงส์วณิชย์กุล
135586051600342นายสิรวิชญ์ บุพการีปถัมภ์
136586051600235นางสาวจิราพัชร อ่วมโอฬาร
137565051600296นายถิรดา อยู่จู
138565051600494นายธนภัทร วศินศมน