รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555051601352นางสาวชนกนันท์ รื่นเริง
2586051612230นางสาวศรินทิพย์ แย้มศิลป์
3586051600433นายนิทรรศน์ บุตรสิงห์
4585051600435นางสาวณัฐวดี สำราญฤทธิ์
5586051600292นางสาวพัชรินทร์ ณรงค์เปลี่ยน
6586051610051นางสาวพิมลวรรณ ตั้งจิตวิไลกุล
7575051601137นายธนกิตติ์ แซ่จอง
8575051601087นางสาวกุลธิดา อนันตโชติ
9575051701051นางสาวสุมาลี แก้วสีขาว
10575051601152นายธีรพัฒน์ ศรีปัตถา
11586051610028นางสาวช่อผกา ทวีบูรณ์
12586051600078นางสาวธัญวรัตน์ แจ้งนาม
13575051601103นางสาวคันธรส ทวีปลื้มสกุล
14575051701077นางสาวชนม์ชนก บุญพาชื่น
15575051601244นางสาวอภิสรา เตชะอนันตรัตน์
16575051701135นางสาวนภาพร อ่างตา
17575051701093นายณัฐวัฒน์ พิทักษ์นรเศรษฐ
18575051601236นางสาวโสภิดา โพธิ์ศรี
19575051601210นางสาววรากร นาคงาม
20575051601095นางสาวแก้วมณี พรพนิตปีติ
21575051601111นายณัฐชนน ศิริวัฒนพิบูลย์
22575051601160นางสาวน้ำฝน แสนทอง
23575051701044นายสุทธิชัย แซ่ลิ้ม
24565051601484นายอัครพงษ์ อินพึ่ง
25575051610286นางสาวเกสินี หมื่นพรมมา
26575051610302นายจิรายุ จันทร์บางพลี
27575051604412นางสาวการีมา ยาเดฟ
28575051610336นางสาวอริสรา ชินวงศ์
29575051610328นางสาวสุภาภรณ์ เรืองยิ่ง
30586051600201นางสาวอินทุภา คุณสมบัติ
31586051600276นายปรีชา มีแสงเงิน
32575051600774นางสาวสุวนันท์ บุตรพรม
33575051610252นางสาวมณฑกาณติ์ ศักดิ์สงวน
34575051700392นางสาวกฤติยา วรรณประเสริฐ
35575051604248นายโรจนศักดิ์ ธัมมสุนทรีย์
36575051604206นางสาวแพรพลอย คลี่ฉายา
37575051604149นายนันทวุฒิ สัมมาคารวะ
38575051604115นายธนาคาร พุทธวารีกานต์
39575051610237นางสาวเบญจมาศ เสริมยัง
40575051610203นางสาวณฐมนัส สว่างบ้าน
41575051610195นางสาวกรกช อัคคะรัสมีโย
42575051604164นางสาวปฐวิมาศ โพธิ์ศรี
43575051604230นางสาวรินรภัสร์ ภักดีธีระพันธ์
44575051604339นายสนธยา เชี่ยวชาญ
45575051604305นางสาววราพร เดชสูงเนิน
46575051601004นางสาวสุรวี สิงห์สุวรรณ์
47575051600964นายกิตติภณ มูลวรรณ
48575051600915นางสาวไกลกังวล เลาหบุตร์
49575051600857นายอภิศิษฐ์ สร้อยศรี
50575051604214นางสาวภัทรวดี แสงสว่าง
51575051700434นางสาวหทัยชนก ช้างน้อย
52575051700426นางสาววรกมล ทวีกลาง
53575051600972นายวุฒิชัย ทากลม
54575051600816นางสาวอลิสา ศรีโกศล
55575051700970นางสาวปรารถนา บุญหาร
56575051600949นายสุทธิพงษ์ บัวสอน
57575051700079นายสมชัย แจ่มจำรัส
58575051600709นางสาวศุภรัตน์ ชูรัตน์
59575051600147นางสาวณิชยา ไชยธงรัตน์
60575051700020นางสาวทิวารัตน์ วงษ์ชารี
61575051600303นางสาวไพลิน นราบัว
62575051601020นางสาวปรางวลัย บุญปัญญา
63575051600022นายปณิธาน มงศิริ
64575051700988นางสาวนันทิดา มั่นเจริญ
65575051700129นายเกิดธรรม จิตรอบอารีย์
66575051600766นางสาวสุภัทร์จรี ลอยลม
67575051600642นางสาววนิดา สนแย้ม
68575051600576นางสาวรวิสรา เย็นวารี
69575051600113นายโชตินันท์ ประคัลภวงส์
70575051700418นางสาววีรพร เลาะเนาะ
71575051700806นางสาวธิคำพร ดำทองสุก
72575051700251นางสาวปัณวรรธน์ พรหมประสาท
73575051604313นายวีรวัฒน์ กิจมณี
74575051600477นายปฏิภาณ โพธิ์กุดสัย
75575051610138นางสาวลลิล จินดาสิงห์
76575051604347นางสาวสาวิตรี ใจกลาง
77575051600980นางสาววาสนา เกษมจินดามัย
78575051700657นางสาวหนึ่งธิดา ธนูคำ
79575051600279นายพงศกร พงศ์บุญตา
80575051700574นายรังสรรค์ ฉิมขำ
81586051612065นางสาวดวงใจ ย่ำทอง
82586051612024นางสาวจุฑารัตน์ สงชาติ
83586051612081นางสาวทัชชญา นราธิปบุญเอก
84575051601129นายณัฐพล พิทักษ์กมลพันธ์
85575051601251นางสาวอมรรัตน์ ศิลดำรงค์ศักดิ์
86575051700442นายฐกร รัตนชัยฤกษ์
87575051700350นางสาวอัญชิสา สื่อกลาง
88575051600485นางสาวกาญจนาพร เจริญคุ้มวงศ์
89575051600329นายมงคลชัย ผลาผล
90575051610039นางสาวมีนา ธรรมชาติ
91586051600391นายอัครพล แสงอินทร์
92586051600490นางสาวอาภาพร แข็งแรง
93575051701085นางสาวณัฐริกา ชีวเลิศปัญญา
94575051601178นางสาวปรียา ประกอบบุญ
95575051601202นายวงศธร ธรรมแก้ว
96575051601228นายวิษณุ ศัทธานุ
97575051701028นายภาณุเดช สุทิฐธรรมกุล
98575051610070นางสาวพิชญาภร สู่สุข
99586051600144นายวรเมศฐ์ อัครสุริยธนากิจ
100575051700335นางสาวนันทนีย์ แช่มสูงเนิน
101575051604271นางสาวลัดดาวัลย์ สีคำเม
102575051604073นางสาวฐิติชญา แซ่เล้า
103575051600618นางสาวลัดดา บุญมาก
104575051610278นางสาวสิริกาญจน์ งามทับทิม
105575051604057นางสาวชลิตา สุวรรณรัตน์
106575051610229นางสาวนัทธพร สุวิมลวรรณ
107575051604396นางสาวเกศรินทร์ สุครีพ
108575051601038นายธนันธร ไชยโคตร
109565051601468นางสาวสกลสุภา รัตนธนาเลิศ
110575051600741นางสาวสุคนางค์ โจมสติ
111575051700160นายณัฐวัฒน์ ชุมขุน
112575051700822นางสาววรรณิภา อรรคเศรษฐัง
113575051700947นางสาวรัชณีพร นนท์บุญ
114575051700855นางสาวสุลักขณา มั่นถาวรกุล
115575051600352นายกันตภณ นิ่มสุดใจ
116575051700871นางสาวกมลชนก ละอองฉ่ำ
117575051600840นายนพวรรธน์ ด้วงปลี
118575051600873นางสาวอลิษา ดาราฉาย
119575051600063นายกฤษกร ชิณวงษ์
120575051600691นายศุภชัย ศรีราตรี
121575051700731นางสาวสุปรียา จันทสุวรรณโณ
122575051610104นายธีรยุทธ เจียมทอง
123575051610088นางสาวจุฬาลักษณ์ ศิริวัฒนะ
124575051600386นายปริยมน ผลผดุงเจริญ
125575051700475นางสาวกิตติยาภรณ์ แดงเทโพธิ์
126575051700780นางสาวอักษรสวรรค์ รักกุศล
127575051700103นางสาวกรรณิการ์ แซ่เล้า
128575051700616นางสาววนิษฐา พุฒชาติ
129575051600121นางสาวญวนใจ สายวัน
130575051700244นางสาวปฐมาภรณ์ สมใจ
131575051600246นางสาวปัญฑิตา วงศ์ศรีเจริญกุล
132575051600238นายปัญญา แห้วศรี
133586051600466นางสาวสุพัตตรา พุ่มขุนทด
134545051600215นางสาวจารุวรรณ ยังยิ้ม
135575051701101นางสาวตวงรัตน์ ขวัญขจรโรจน์
136575051601145นางสาวธารชิตรา บรรจงพินิจ
137575051700541นางสาวภัสสร สุพะบุตร
138575051700459นายวันวรุตม์ ศรีศรุติพร
139575051600139นางสาวหทัยพัฒน์ พรหมทองนุ่น
140575051700814นางสาวอรัชพร พุ่มโพธิ์ทอง
141575051600824นางสาวอัญชิสา สิงห์วงษ์
142575051700095นางสาวหทัยชนก คำเจริญ
143575051600014นายนนทพัทธ์ ประสารภักดิ์
144575051700178นายธนวัฒน์ เนตรเสมา
145575051610047นางสาวสุมิตรา เนื้อทอง
146575051700707นางสาวสุคนธ์ทิพย์ คันธจันทร์
147575051700566นางสาวเยาวพา บูรพา
148575051700210นายนัฐวุฒิ ขันใส
149575051700111นายกฤษณะ ลาภทวีพรกุล
150575051600295นางสาวพัณณ์ชิตา ธัญเดชาพิสิษฐ์
151575051600287นางสาวพนิดา อินทวรันต์
152575051600253นางสาวปั้นทิพย์ โกมลเมฆ
153575051600196นางสาวธิดาทิพย์ หาญมนตรี
154565051601195นายวีระศักดิ์ เสืองาม
155565051601047นายอรรถพล หงษ์เอี่ยม
156565051600270นางสาวภัทรานิษฐ์ ลลิตกิตติพัฒน์
157566051600377นายปกรณ์ ปลื้มถนอม
158555051600487นายประดิภัทธ์ ทรัพย์สิน
159555051600446นายนพดล ห่วงจินดา
160576051610383นางสาวผัสสะ เนื่องสกุล
161586051600136นางสาววงเดือน ชลสายทรัพย์
162586051610226นายวีรพงษ์ ผมหอม
163586051612263นายอรุณ ดาวโรจน์
164586051612073นางสาวทองสาย แวงวรรณ
165586051612164ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรรณวดี จอกทอง
166586051612107นายธนวัฒน์ น้อยนิตย์
167586051612198นางสาวเรณู ริศนาเคน
168555051601360นางสาวรวิสรา เจริญสวัสดิ์
169586051612149นายพงษ์พัฒน์ รัตนวงศ์
170586051612172นางสาวเพ็ญประภา สมสุขเจริญ
171586051612180นางสาวรุ่งฤดี ผาดาวรรณ
172586051612289นายทรงเกียรติ หมื่นตื้อ
173586051612057นายญัฐพงษ์ เสนสุข
174586051612123นางสาวบุศรินทร์ สิมรัมย์
175586051612156นายพนาณัติ ปัสสามา
176586051612222นายวรวิทย์ สุวรรณราช
177586051612255นายสุรชัย ภูศรีฤทธิ์
178586051600375นายอภิวัฒน์ กองแก้ว
179586051612206นางสาวละมัย ตะเคียนจันทร์
180586051612214นางสาววรกัญญา คล้ายศร
181586051612032นายฉลอง เหล่าเรือง
182586051612040นายเฉลิมพล ภักดีศรี
183596051600614นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมสะอาด
184596051600515นางสาวเมวดี เฉยฉิว
185596051600226นายวรวุฒิ อุไรวรรณไชย
186596051600549นายวรากร วิเศษรัตน์
187596051600572นายศิริชัย คุ้มถิ่นแก้ว
188596051600333นางสาวสุนิสา ผางพันธ์
189575051701168นางสาวฐิตาภา หอมทวนลม
190596051600366นายอภิชาติ แซ่ลิ้ม
191575051701176นายศุภณัฐ พอกทรัพย์
192605051601371นางสาวอรพรรณ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
193575051601194นางสาวพุทวรรณ เพ็งแจ้ง
194586051612016นางสาวกัลยพัชร ณ พัทลุง
195575051604388นางสาวอุมาพร สีดา
196575051600493นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมสวนมณฑา