รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585051700599นางสาวสุภาณี ประทีปจารุพัชร์
2585051700441นางสาวบุณฑริกา รัตนโยธิน
3585051600583นายสุธรรม กิตติมิ่งมงคล
4585051604346นางสาววรัญญา นาคเนื้อดี
5585051600633นางสาวมณีรัตน์ นุ่นหลักคำ
6585051700565นางสาวณัฐรุจา จิตมั่นคงธรรม
7585051700607นางสาวอิสรา พิทักษ์คณารักษ์
8585051600369นางสาวปรางค์ฤดี ตุดถีนนท์
9585051600278นางสาวศิริลักษณ์ ยะหัตตะ
10585051610038นายปริญญา เพิ่มลาภ
11585051600336นางสาวกานต์รวี ชุ่มชาติ
12606051600421นางสาวชลธิชา ทองสกุล
13606051600496นางสาวมณัชญา เอี่ยมปฐม
14606051600371นางสาวกนกวรรณ สุวรรณเวช
15606051600512นางสาววิมลมาศ โกสวัสดิ์
16606051600280นายอภิวัฒน์ บรรณคีรี
17606051600173นางสาวพรสิริ อิทธิประเสริฐ
18606051600058นางสาวกาญจนา ทองสุข
19585051700193นายพิพัฒน์ พุ่มสุข
20585051600518นางสาวสุนิสา นันตะสิน
21606051600223นายวรวิทย์ คงชาตรี
22606051600231นางสาววัสณี ดอกบัว
23606051600215นายรักษิต ชำนาญหมอ
24606051600348นางสาวพิชญาภา นามวงค์เนาว์
25606051600306นางสาวอรอนงค์ สายบัว
26585051600344นางสาวจิราพร พวงพุก
27585051604510นางสาวนุชลัดดา นาคมี
28585051604478นางสาวอารียา สุครีบ
29585051604445นางสาวอรอนงค์ พลายทิม
30585051616068นางสาวปนัดดา โสนางาม
31596051600457นางสาวณัฐพร ชูกลิ่น
32596051600275นางสาวศิมา ผากา
33585051600468นางสาวนัทลิน โล่ห์กำบัง
34585051600120นางสาวดวงกมล จันทร
35585051604148นางสาวธิดาวรรณ มงคลสระ
36585051600302นางสาวสนธยา ศรีวะรมย์
37596051600481นางสาวบุษยมาส ภูษณะพงษ์
38596051600580นางสาวศุภนุช มาแบน
39596051600390นายเกียรติศักดิ์ สว่างแก้ว
40596051600416นางสาวชนิดา ประสันแพงศรี
41596051600473นางสาวธนัชพร สว่างแจ้ง
42596051600564นายศักดิ์สิทธิ์ สินจักร์
43585051700201นางสาวพิมพ์รัมภา ประสิทธิ์โชค
44596051600523นายยุทธการ โนราช
45596051600648นายโอม สิงห์ทอง
46585051604031นางสาวจิราภา ศรีนวล
47596051600408นายชนะโชติ คงทน
48596051600267นางสาวศศิวิมล มณีวงษ์
49596051600218นางสาววรรณิศา บุญแพ
50596051600358นายหิรัญ นาคนัทที
51596051600143นางสาวพลอยไพลิน พันธุกูล
52596051600044นายฐิติ แก้วเรือง
53596051600036นางสาวชนากานต์ ชาญวิการณ์
54596051600259นางสาวศศิธร แหยมสุขสวัสดิ์
55585051610160นายสิทธิภรณ์ หมื่นพรมมา
56596051600317นางสาวสิริกร เหมือนมาด
57596051600119นางสาวปารมี บุญสำลี
58585051604106นายธนิสร เลิศศรี
59585051700490นางสาวศุภลักษณ์ กุลขำ
60585051604213นางสาวพุธิตา ไกรเเจ่ม
61585051604221นางสาวแพรวนภา เป็นระยะ
62585051700037นางสาวชญาณี บุญญวินิจ
63585051700474นายภูฤทธิ์ วงษ์วิจารณ์
64585051604015นางสาวเกวลิน สิทธิดำรงค์
65585051600625นางสาวนัจนันท์ วันทอง
66585051700300นางสาวสราณีย์ สินสวัสดิ์
67585051600138นางสาวธนพร ดรุณสนธยา
68585051604437นางสาวอรยา จิเมฆ
69585051604353นางสาววิลาสินี ฟักแป้น
70585051604577นางสาวอภิญญา ลีลาเศรษฐกุล
71585051616019นายพิเชษฐ เกษร
72585051616043นายเกริกเกียรติ เรืองคล้าย
73585051610202นายอรงณ์กร ศรีแสงเงิน
74585051610020นางสาวนัทธมน แซ่อึ้ง
75585051610194นางสาวโสตภิญา ภาเทียนสวัสดิ์
76585051610145นางสาวนฤมล สุดาชม
77585051610111นางสาวจินดารัตน์ มณะศรี
78585051604528นางสาวแพรวนภา นิลเพชร์พลอย
79585051610178นางสาวสิราวรรณ ช่วงกลิ่น
80585051700227นางสาวภารวี หามาลา
81585051700094นายตรีทเศศ แสงแก้ว
82585051700169นางสาวเบญจวรรณ อ้นประเสริฐ
83585051700052นางสาวฐิติรัตน์ ใจบุญ
84585051700284นายสถาพร ตันกิตติวัฒน์
85585051600146นายธนวัฒน์ สุขปาน
86585051700425นางสาวชลรดา มาคงกุล
87585051700433นางสาวชุติมา เพิ่มพูล
88585051700524นางสาวสุดารัตน์ แซ่จิว
89585051610293นางสาวศณิญญา ชัยชนะ
90585051600310นางสาวสุภารัตน์ เกตุแก้ว
91585051604502นางสาวนัทธมน ถมบัตร
92585051604486นางสาวจีรวรรณ สุครีพ
93585051600484นางสาวพัณณุษา จิตรตะโสภะโน
94585051604411นางสาวสุภาวดี บุญหว่าน
95575051600394นายภาณุวัฒน์ วงษ์สวัสดิ์
96575051604099นางสาวณัฐธยาน์ ประจงค์บัว
97585051604056นายชาคริต เที่ยงธรรม
98575051700921นายสมชาติ ตรีสุวรรณ์
99585051700128นายธนเดช ดอกประทุม
100585051600195นางสาวปิยพร ลายดุมชร
101585051616092นางสาวมินตรา ธนสมบัติสกุล
102585051616035นางสาวกัณณิกา ผาจันทร์
103585051604312นายระพี แก้วมะโน
104565051700799นางสาวธารทิพย์ แซ่ตั้ง
105585051700086นางสาวณัฐกานต์ รื่นผกา
106585051610319นางสาวเมธีนี ขวาธิจักร์
107585051604304นางสาวเยาว์เรศ ด้วงคง
108585051610285นางสาววราลี อำนวยศรี
109585051604338นางสาววทันยา สังคะโชติวงษ์
110585051700409นางสาวกาญจนา มงคลพิวัฒน์
111585051700557นางสาวณัฐมล อุดหนุน
112585051700540นางสาวกมลวรรณ จันเกลี้ยง
113585051700011นายกิติพงศ์ วงศ์ธานุวัฒน์
114585051600559นางสาวจุฑาทิพย์ ปิตตังระภา
115585051610103นางสาวเอื้อกานต์ เถระวัฒน์
116585051700045นางสาวชลิดา บูรณะ
117585051600401นายจักรพันธ์ พูลเจริญ
118585051604270นางสาวมัทณีญา ดรที
119585051600088นางสาวชนาภา กนกแสงโชติ
120585051600187นางสาวนวพร หมอขวัญ
121585051600377นางสาวศุภรัตน์ วิเศษ
122585051604403นางสาวสุพิชญ์นันท์ สิริสุวรรณกูล
123585051600385นางสาวสุธิชา สร้อยโสม
124555051600859นายวรายุทธ สุขสมบุญ
125585051600641นางสาวปณิฏฐา เสฏฐัตต์
126596051600440นางสาวณัฐธิดา ตรีเนตร
127596051600598นางสาวโศรยา เอี่ยมสุข
128596051600101นางสาวประภาดา เรืองขจร
129585051610137นางสาวดุษฎีภรณ์ ใจทา
130585051610152นางสาวพัชรพร ใจกล้า
131585051610244นายบุญฤทธิ์ ลีนะนิธิกุล
132585051610046นางสาวปวีณา สุขเผือก
133585051600286นางสาวศิวนาถ บุญสมบัติ
134585051600609นางสาวสุวิมล อัศวกิจวานิช
135585051600591นางสาวสุภาพร สมแวง
136596051600630นางสาวอังสนา โพธิสัตย์
137596051600507นางสาวมินตรา สุมรรคา
138606051600439นายธันวา เพศยนาวิน
139606051600413นางสาวชนิตา พึ่งประยูร
140585051604098นายตรรกพล วิสุทธิ์เสรีวงศ์
141585051604171นายเนติพงษ์ โภคกนกกุล
142585051604205นางสาวพิมพ์ชนก พ่วงเดช
143585051604296นายยศพล พัชรศักดาธร
144585051604379นายนฤพัชร ธรรมกูล
145585051604262นายมนต์ชัย ผาสุกสถิตพงศ์
146585051604536นายวรุตม์ ทวีวัตร
147585051616027นายอวิรุทธ์ แซ่ตั้ง
148585051616100นายวัลลภ จำเนียร
149585051616084นางสาวมะลิวรรณ นาแล
150606051600157นางสาวบุปผา จิวรสิริสวัสดิ์
151585051600658นายมนตะกาน มณีรัตนประภา