รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1551501090023นางสาวปรารถนา โชติสวัสดิ์
2551501090239นางสาวสุนทรี ลีละสุนทเลิศ
3551501090221นางสาวนวลวรรณ เป่าสง่า
4551501090296นายพงษกรณ์ ภูผา
5551501090031นางสาวกิตติ์ลดา ทูโคกกรวด
6551501090049นางสาวอังสนา กล้าหาญ
7551501090064นางสาวศิริพร สีคำดี
8551501090155นางสาวปุริมา รุ่งทองคำกุล
9551501090122นางสาวสุนิตย์ สุโฆสิต
10551501090247นางสาวขวัญชนก จิวเหยียน