รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529010900021นายภูริทัต พิเชษฐภากรณ์
2529010900213นางสาวอังคณา จันทร์เสรีวิทยา
3529010900064นายภูรินท์ธร ชัยเจริญภัทร
4529010900013นางสาวจิรัชญา พิณทอง
5529010900205นายภูริภัทร วณีสอน
6529010900254นางสาวสุพัตรา อุดม
7529010900098นางสาวเบญจวรรณ อรุณศิวกุล
8529010900080นายศิวร นิตยาเกษตรวัฒน์
9529010900054นางสาวอารัมภา ฤดีนิรมาน
10529010900189นางสาวกันธิชา ใหม่หะลา