รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1539010900360นางสาวรัตนาภรณ์ ใช้ประทุม
2539010900071นายปวีณ มหาวรรณกิจ
3539010900089นางสาวพรนภา สวนสมจิตต์
4539010900345นางสาวพิญญาลักษณ์ กิตติโสภัทร์
5539010900063นางสาวปรียาวรรณ พันธุมิตร
6539010900154นางสาวสุรัตนา ช้าเป็นการ
7539010900196นางสาวอรวรา รุจิระลาวัณย์
8539010900212นางสาวพัชราภรณ์ พรมลี
9539010900253นางสาวสขิลา พินิจลาภประเสริฐ
10539010900113นางสาวสุวภัทร วจีวิจิตร
11539010900170นางสาวสาวิตรี รักษ์สังข์
12539010900188นางสาวผกากรอง จีนเกิด
13539010900139นางสาวเอวิกา ศักดาณรงค์
14539010900386นางสาวณัชชา ลาภวงศ์ราษฎร์
15539010900055นางสาวปภัสรา สิริหาญอุดม