รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549010900039นายปิโย ทูลประโคน
2549010900054นางสาววริษา มณฑารักษ์
3549010900062นางสาวออมสิรินทร์ คชสุนทร
4549010900310นางสาวจีฬาภา เผือกพันธ์
5549010900328นายชินดนัย คุ้มกลัด
6549010900369นายพีรปรัชญ์ เจนเจริญพร
7549010900070นางสาวพัชรภรณ์ สุขสุอรรถ
8549010900138นางสาวณัฐนรี เสนาลักษณ์
9549010900146นางสาวณัฐนันท์ พวงระย้า
10549010900153นางสาวณิชาภา สุริยะ
11549010900211นางสาวมนันท์ยา สีอ่อน
12549010900286นางสาวสนันยา ปราณีศรี
13549010900484นางสาวมนพร บริสุทธิ์บงกช
14549010900500นางสาวศรีสกุล วรรณสินธ์
15549010900583นางสาวสปันแก้ว สุขกมลรัตน์
16549010900534นางสาวอารยา จิระวัฒน์ธนกุล
17549010900468นางสาวปรินดา ชินโคตร