รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1569010900557นางสาวธันย์ชนก วงศ์ภัทรกุล
2569010900896นางสาวนริศา ทองนิ่ม
3569010900235นางสาวเณรีณัฏฐ์ บุลภรณ์อภิรมย์
4569010900102นางสาวนพรัตน์ สังคะโห
5569010900078นางสาวชนากานต์ มามีสา
6569010900227นายกรณ์ รุ่งศิริทรัพย์
7569010900599นางสาวพัชริดา กอรีย์
8569010900771นางสาวพิมพ์ชนก รอดกลาง
9569010900540นายธนวัฒน์ แซ่ตั้ง