รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448501010020นางสาวกัลยาพร บัวมาตย์
20448501010152นางสาวฐาปนันท์ นวลเจริญ
30448501010400นายรุ่งวิชช นิยม
40448501010582นางสาวพิมพ์ชญา ยั่งยืนศิริ
50448501010376นางสาวยูวีตา อิสเหาะ
60448501010590นายสุธี อยู่สุนทร
70448501010335นางสาวกุลณัชญา ปัญญาพรชัย
80448501010343นางสาวพัชรา เสนาภักดิ์
90448501010426นางสาววราลักษณ์ ชื่นชู
100448501010301นางสาวกชกร บัณฑิตธรรม
110448501010319นางสาวพรประภา โตวายุนันทะ
1249501010232นางสาวพัชริดา สุธีรนิพัทธ์ผล
1349501010240นางสาวพิชญา ปลื้มปัญญา
1449501010257นางสาวเพ็ญพยงค์ มุ่งหมาย
1549501010331นางสาววลัยลักษณ์ ศรีแก้วนิชย์
1649501010117นางสาวธีรยา แดงไธสง
1749501010133นางสาวนวมีน ปิ่นทุมา
1849501010323นางสาววราภรณ์ เจ๊ะดอเราะ
1949501010372นางสาวสุธีรา จงสุขสัมพันธ์
2049501010265นางสาวไพรำ ดำรงศิลป์
2149501010141นางสาวนัฏฐิกา ทองใบ
2249501010166นางสาวนันทพัทธ์ ทองมูล
2349501010174นายเนติลักษณ์ อินทร์วิเศษ
2449501010182นายประเสริฐ อารมณ์เย็น
2549501010208นางสาวปัทมา ชมโท
2649501010216นางสาวปาจรีย์ สิริชาญชัยกุล
2749501010349นางสาววิภาพร น่วมอินทร์
2849501010356นางสาวสิรีธร ถาวรธรรม
2949501010380นางสาวสุนิสา จิราพงษ์
3049501010398นางสาวสุปรียา แก้วกาหลง
3149501010414นางสาวอัญชุลี บัวขำ
3249501010422นายอัฐพล ชุมพล
3349501010430นายอาคม ปีติฤกษ์พิพัฒน์
3449501010489นางสาวพนิดา วรรณศิริมงคล
3549501010315นางสาววราภรณ์ ศรีวรสาร
3649501010034นางสาวชยาภัสร์ สวัสดิภาพเสรี
3749501010091นางสาวทิพย์เกษร รัศมีทอง
3849501010125นายนนทพร ภูนิรันดร์
3949501010158นายนัฐพงษ์ แหนบทอง
4049501010190นายปรินทร อับดุลละ
4149501010224นายพงษ์ทอง เนตรน้อย
4249501010448นายเอกสยาม อิทธิยาภรณ์
4349501010463นางสาวศรัญญา จันทร์อดิศรชัย
4449501010018นางสาวขนิษฐา ชื่นจิตต์
4549501010026นางสาวจันทร์สุดา ปัญญาฟู
4649501010042นางสาวจุฑารัตน์ ทองฝาก
4749501010059นางสาวชมัยพร แซ่เตียว
4849501010075นางสาวชุติมา ธนศิริวัฒนา
4949501010083นางสาวณัฐลิตา เบญจมาศ
5049501010109นายธนโชติ อุดมพันธ์
5149501010307นางสาวลัดดาวรรณ จิตสุวรรณศิลป์
520448501010137นางสาวชลธิชา สารทรัพย์