รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448501010657นายเอกชัย วงศวรัชยา
249501010273นางสาวไพลิน อัศวภูมิ
350501010081นางสาวกาญจนา อุมะแก้ว
450501010123นางสาวขวัญทราย คำขาว
550501010131นางสาวจันจิรา มะลิวัลย์
650501010180นางสาวชนิกานต์ ฟักทิม
750501010222นางสาวชุติมา สร้อยโสภา
850501010248นางสาวณัชชา เอื้อสุขกุล
950501010313นายทรงธรรม เเซ่ตั้ง
1050501010552นางสาวภัทรนันท์ ตันทะระวิสิทธิ์
1150501010628นางสาวลวิตรา อัครอภิชาติ
1250501010651นางสาววรรณวิสา ฤทธิ์สกุลวงษ์
1350501010693นางสาวสารินี บุญมี
1450501010024นางสาวกนกวรรณ สบกลาง
1550501010032นางสาวกนกวรรณ ฐานทรัพย์เจริญ
1650501010065นางสาวกันทิมา ถือทอง
1750501010073นางสาวกาญจณาลักษณ์ ออดพุ่ม
1850501010644นายวรรณชัย เล็บครุฑ
1950501010263นางสาวณิชา ศรีจันทร์
2050501010792นางสาวอัมพุชินี วงศ์ศรีคำไชย
2150501010388นางสาวนันทนัช ทันใจ
2250501010446นางสาวปติมา ฉัตรรุ่งรัตนา
2350501010206นางสาวชิดชนก เพิ่มสา
2450501010743นายอนุพงษ์ วีระกุล
2550501010297นายพิษณุพล วงศ์อนันตโชติ
2650501010701นายสุธี จริยธรรมกิตติ
2750501010735นางสาวอทิตา แสงทองสุข
2850501010750นางสาวณัฏฐสุกาญจน์ ภู่ประไพ
2950501010578นางสาวมุทิตา ชิตสุข
3050501010289นางสาวดวงนภา กุ้ยประเสริฐ
3150501010164นางสาวจุฑามาศ สายสิริเวชกุล
3250501010149นางสาวพิมพ์รวี อินเรืองศรี
3350501010115นางสาวกิติยา แซ่กัง
3450501010610นางสาวรัตนา จางนอก
3550501010453นางสาวปรียานุช แก้วลัดดา
3650501010768นางสาวอรทัย เกื้อกูล
3750501010172นางสาวจุรีรัตน์ ค่ำคูณ
3850501010602นางสาวรวมพร ไชยนันทน์
3950501010529นายพรศักดิ์ กาญจนเจริญ
4050501010404นางสาวนัตดาภรณ์ ศิริโท