รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150501010727นายสุรศักดิ์ สุขสมบัติ
250501010321นางสาวทิพนภา แจ้งสว่าง
3515010100086นางสาวชลิตา พร้อมเลิศพิสุทธิ์
4515010100110นางสาวชลดา หงษ์สัมฤทธิ์
5515010100128นางสาวหัสดี สังข์ขาว
6515010100441นางสาวสุกัญญา ช่อพฤกษา
7515010100540นายคณิต อึ๊งเจริญ
8515010100557นางสาวปรุงลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
950501010537นายพิสิทธิ์ สิมอุด
1050501010776นายอรรถพล แนวไธสง
11515010100268นางสาวกิตติพร ทองรัตน์
12515010100045นางสาวเพ็ญรวี บาเฮมหมัด
13515010100300นางสาวสิริวรรณ ป่ากว้าง
14515010100599นางสาวพัชรี สีขาว
15515010100029นางสาวน้ำฝน พิทยชัย
16515010100425นางสาวณัฐรุจา อินทร์พลับ
17515010100292นางสาวอากิน่า ซูซูกิ
1850501010677นางสาววราภรณ์ พฤทธิ์ดำรง
19515010100664นางสาวปิยะฉัตร วิศิษฎ์วงศ์สกุล
20515010100151นายธีรภัทร รักษาชอบ
21515010100276นางสาวกิติยา อยู่เกตุ
22515010100011นางสาวฐิติยา กันอ่อง
23515010100284นางสาวเกศกัญญา นำพาโชคชัย
24515010100185นางสาวน้ำทิพย์ ธรรมรัง
25515010100581นางสาวหทัยทิพย์ พิรานรัมย์
26515010100037นางสาวทิพย์ติญา วชิรพันธ์วิชาญ
27515010100193นางสาวนิภา แสนคำราง
28515010100417นางสาวภคมน กลั่นเมฆ์
29515010100136นางสาวกรอนงค์ จันทร์จิรธรรม
30515010100060นางสาวฉัตรทิพย์ ทองแจ้ง
31515010100482นางสาววลัยลักษณ์ อยู่เต็มสุข
32515010100532นางสาวศิริลักษณ์ คำศิริ
33515010100094นางสาวทิพย์ธิดา สรพิมพ์
34515010100672นางสาวธันยภัทร ภัทรกอบกิตติ์
35515010100607นางสาวเพ็ญธนา ลี้พาลชน
36515010100177นางสาวนพวรรณ บุญตวง
37515010100508นางสาววิทชณี นาเวียง
38515010100433นายปิยะพงษ์ สุนทรา
39515010100102นางสาวณิศรา ผะอบทอง
40515010100714นายชินนนท์กิจ ว่องภัทรา