รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525010100275นางสาวฑิฆัมพร ปฏิมาประกร
2525010100572นางสาวปิยะพร ทิพย์อำนวย
3525010100234นางสาววิกานดา จั่นซื่อ
4525010100556นางสาวปิยะนุช แซ่เจา
5525010100390นางสาวสุภลักษณ์ เอี่ยมสุวรรณ์
6525010100408นางสาวกิตติมา ตั้งทองเพ็ชร
7525010100473นางสาวรัตนาวดี สิทธิกัน
8525010100523นางสาวอรสา ประดับดี
9525010100952นางสาวจิราภรณ์ ดาววงค์
10525010100986นายนันทวัฒน์ กลีบบัว
11525010100242นางสาวอารยา พงษ์บัวทอง
12525010100028นายคุณาพจน์ บริสุทธิ์
13525010100499นายสุนทร พูนสิน
14525010100820นายนันทวัฒน์ วิโมกข์เจริญสุข
15525010100879นายชลธิศร์ ศิริศรัญยากุล
16525010100317นายกรียศ ราชมณี
17525010100358นางสาวปิยพร มีพันธุ์
18525010100531นางสาวสุดาพร แววมณี
19525010100267นางสาวทัศนีย์ ดวงโพธิ์
20525010100994นายธงชัย รอบคอบ
21525010100812นายเชิดศักดิ์ เพ็ชรศรีชา
22525010100838นายสิรภพ ไข่หงษ์
23525010100424นางสาวหทัยรัตน์ ทรัพย์สุขสำราญ
24525010100036นายณัฐวุฒิ ทรัพยาสาร
25525010100457นางสาวมณฑกานต์ แต้ประโคน
26525010100044นางสาวเมทินี เนตรโกศล
27525010100432นางสาวโบนัส กุสลาศรัย
28525010100721นางสาววราภรณ์ ช่ำชอง
29525010101034นางสาวศรัณยา ปิงหล้า
30525010100903นางสาวเอมอร หนูล้วน
31525010100762นางสาวสมฤทัย อุไรวงค์
32525010100416นางสาวขวัญฤทัย โกลิยานนท์
33525010100143นางสาวนฐา พฤฒิพลากร
34525010100754นางสาวศิริพร พานไธสง
35525010100077นางสาวศนิศา หอมสมบัติ
36525010100093นางสาวกัลยาณี จั่นจำรูญ
37525010100192นางสาวสินีกาญจน์ ศิริรัตน์สัตยะกุล
38525010100382นางสาวจุฑาทิพย์ มัณฑปาน
39525010100507นางสาวพิมพิไลย แสนทวีสุข
40525010100549นายโสภณ โสตะพา
41525010100341นางสาวปัทมา ถิ่นนคร
42525010100200นางสาวจุฬาวรรณ อรุณสิงคะ
43525010100598นางสาวชนิดาภา บังศรี
44525010100580นางสาวจารุวรรณ วงศ์สิ่ว
45525010100119นางสาวคณัสนันท์ บุญทา
46525010100283นางสาวธนาภรณ์ คำแก้ว
47525010100101นายกิตติชาติ เวชอินทร์
48525010100804นางสาวแสงรวี เสร็จธุระ
49525010100069นางสาวกนกพร ใสส่อง
50525010100481นางสาวสนธยา ชัยสวัสดิ์
51525010100184นางสาวจิรวรรณ ชูประดิษฐ
52525010100325นางสาวปนัดดา เพียรสมผล
53525010100945นางสาวจตุรพร แหลมไธสง
54525010100176นางสาวจริยา ภาโว