รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535010100571นางสาวละอองดาว ถนอมแนว
2535010100316นายประพัฒน์ จารุพิมล
3535010100795นางสาววิภาวี ฤทัยธนานนท์
4535010100902นางสาวธัญญพร คุ้มเสร็จ
5535010101058นางสาวสุพัชชา ธนะสุข
6515010100326นางสาวชลทิพย์ ปฐมเทียนวิโรจน์
7545010100943นายสราวุธ เนยสูงเนิน
8545010100950นางสาวสาลินี อินสม
9545010101008นางสาวอรวรรณ โคตรชัย
10545010100901นางสาววารุณี คงบุรี
11545010101073นางสาวปาริชาติ ทองชูแสง
12545010100422นางสาวชลธิชา อรุณทองเกษม
13545010100455นางสาวทิพย์มณฑา ทองสุข
14545010100463นายธนธร อยู่เย็น
15545010100497นางสาวธิดาวรรณ ศรีลุน
16545010100091นางสาวขนิษฐา จูเล็ก
17545010101107นางสาวจิณห์นิภาดา วุทธิพันธ์
18545010101099นางสาวกุลนันท์ อ่อนน้อม
19545010101149นางสาวทิพนิภา วุฒิจรรยารักษ์
20545010101081นางสาวปรารถนา สมบุญ
21545010101214นางสาวเมธาวี จรกา
22545010101222นางสาวรัชนุช แซ่ปา
23545010101230นางสาวรุธิรา ชูเพ็ชร์
24545010100323นายกรกช สนทอง
25545010100778นางสาวอรุณโรจน์ ดิษฐรอด
26545010101040นางสาวชิดชนก เทพบุตร
27545010100018นางสาวกนกวรรณ เล็กเจริญ
28545010101248นางสาววนิดา ว่องวิไล
29545010100554นางสาวพิชชานันท์ กมลวรางค์รัตน์
30545010101305นางสาวสุนิษา มีพร
31545010100430นายทศพร ถนอมมิตรภาพ
32545010101016นางสาวอลิสา บุญทวี
33545010100679นางสาวสิริญา บุญพา
34545010101065นางสาวปริยาภรณ์ สังขบูรณ์
35545010100406นางสาวจันทกานต์ มงคลพลสิทธิ์
36545010100141นางสาวชลิตา โชติช่วงชีวา
37545010100570นางสาวเมธาวี คู่คิด
38545010100851นางสาวสุรีรัตน์ พุ่มชัย
39545010101289นางสาวสิรีธร คำดีสวัสดิ์
40545010101198นางสาวพจนา แก้วแป้นผา
41545010100646นางสาวศุจิรัตน์ พิเนตรกุล
42545010100661นางสาวสิริกร เจียโหงว
43545010101115นายฐิติพล พานแก้ว
44545010100380นายกิติพงศ์ ยอดดำเนิน
45545010101180นางสาวปรีณิดา ทองมา
46545010100240นางสาวศศิชา ฉัตรตติยกุล
47545010100927นางสาวศริญญา ขวัญประเสริฐ
48545010100414นางสาวชนันญา หนูขาว
49545010100836นางสาวมณีนุช แสงทอง
50545010100042นางสาวกัญญาณัฐ ปัญใจแก้ว
51545010100307นางสาวปานชนก ชูมาลัยวงศ์
52545010100794นางสาวอาภาภรณ์ เขตอนันต์
53545010100521นางสาวพรพิมล ถกลเศวต
54545010100976นางสาวสุธีธิดา สิงหา
55545010101131นางสาวทิตย์ศรา กุศลานุกุล
56545010100513นางสาวพรพิมล ช่างทองคำ
57545010100604นายลัทธพล ธุลีวงศ์ชัย
58545010100372นางสาวกรวิภา พงศ์เพชรดี
59545010100257นางสาวนุชนาถ สาโรวาท