รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การท่องเที่ยว
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565010100529นายพฌลกฤตษณ์ จันดำ
2565010100552นายพิศุทธิ์ กลิ่นประทุม
3565010100586นางสาวมณธิชา บางแสงอ่อน
4565010100594นางสาวมนัสนันท์ เอี่ยมสุวรรณ์
5565010100636นางสาวรศรินทร์ พวงทอง
6565010100677นางสาวลัดดาวัลย์ สมิทธิวิโรจน์
7565010100693นางสาววราภรณ์ พรมจันทึก
8565010100701นายวัชรัตน์ อาจคงหาญ
9565010100735นางสาวศุนิภา เผ่าจินดา
10565010100768นางสาวสกุลทิพย์ นันทะสิงห์
11565010100776นางสาวนวพรรณ สวยกลาง
12565010100818นางสาวสโรชา อินพันธ์
13565010100842นายอรชุน คงสมบูรณ์
14565010100859นางสาวอรณี ฤกษ์เจตนี
15565010100883นางสาวอัญชลี เฟื่องอาวรณ์
16565010100925นางสาวสุริญญา จุลละผลิน
17565010100941นางสาวภาณินนุช กำลังหาญ
18565010100966นางสาวยุวันดา ควรสงวน
19565010100974นางสาวรัญชนา นารัมย์
20565010100990นางสาววรรษมน รัตนศรี
21565010101048นางสาววิลาสินี ศรีนวล
22565010101055นางสาววิศัลย์ศยา วัชรภิรมย์
23565010101063นางสาวศญาดา ภาผิวดี
24565010101071นางสาวสิริมา ยะซัน
25565010101147นางสาวเอมอร ปัญญาดี
26565010101501นางสาวณิชาพรรณ น้อมธรรม
27565010100982นางสาวรัตติกาล แซ่โค้ว
28565010100875นางสาวนิธิวิลัทธ จันทสังข์
29565010100040นางสาวกัลยาณี ตันเสนา
30565010100081นางสาวจอมขวัญ วงศ์ปิติ
31565010100099นางสาวจันทิมา แก้วสุพรรณ
32565010100107นางสาวจุฑามาศ ตั้งสมาจาร
33565010100149นางสาวชนากานต์ บัวทอง
34565010100180นางสาวชุติมา ประสมศรี
35565010100206นางสาวณัฏฐ์รดา สำเภาทอง
36565010100248นางสาวดวงหทัย นุชทองม่วง
37565010100255นางสาวดาราณี วราศรัย
38565010100263นางสาวตวงพร เมฆแช่ม
39565010100305นางสาวนฤมล ศรีเจริญชัยกิจ
40565010100354นางสาวปวันรัตน์ แซ่ฉั่ว
41565010100362นางสาวปาริษา บัวประดิษฐ์
42565010100404นางสาวกาญจนา เหมือนทอง
43565010100420นางสาวณัฐชยา ภาณุดิถีกุล
44565010100461นางสาวกชกร รัตตโนภาส
45565010100503นางสาวณัฐชนก เเข็งสาริกิจ
46565010101162นางสาวธัญรัตน์ อารีย์ญาติ
47565010101170นางสาวธันยพร สมคะเน
48565010101188นางสาวนรีกานต์ รัตนเทพี
49565010101196นางสาวนลินรัตน์ ลำทอง
50565010101238นางสาวปพิชญา พิทักษ์มงคล
51565010101295นางสาวพิมพิกา ศิริสิทธิ์
52565010101303นางสาวเพชรรัตน์ วงศ์เเสน
53565010101311นายภัทรดนัย รอดดารา
54565010101337นายภาคภูมิ ศรีงามผ่อง
55565010101360นายธนกฤต ศรีหิรัญญเมธากุล
56565010101378นายโสภณ ผ่องโสภณ
57565010101428นางสาวนริศรา ชัยบุญญานันต์
58565010100909นางสาววรีรัตน์ คงทน
59565010100719นางสาวศรินยา เจือแจ่ม
60565010100917นายศุภชัย ตะราษี
61565010100230นางสาวณัฐพร คำแถลง
62565010100131นางสาวชนากานต์ จวงเจริญ
63565010101154นายธนกิจ เหลืองวิริยะ
64565010101493นางสาวธิติยา ดัชนี